Την έγκριση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έλαβε το πρόγραμμα Life για την περίοδο 2014/2020 συνολικού ύψους 3,4 δισ. ευρώ.

Κοινοποίηση στα Social Media

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε την Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου, το πρόγραμμα LIFE σχετικά με το περιβάλλον και τις δράσεις για το κλίμα για την προγραμματική περίοδο 2014/2020. Ο προϋπολογισμός για το σύνολο της περιόδου ανέρχεται σε 3,4 δισ. ευρώ. «Το πρόγραμμα LIFE αποτελεί το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη έργων δράσης του περιβάλλοντος και του κλίματος σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κομισιόν το πρόγραμμα δημιουργεί δύο άλλα υποπρογράμματα, ένα για το Περιβάλλον, που καλύπτει τρεις τομείς προτεραιότητας: το περιβάλλον και την αποδοτικότητα των πόρων, τη φύση και τη βιοποικιλότητα και την περιβαλλοντική διακυβέρνηση.

Το δεύτερο υποπρόγραμμα που θα σχετίζεται με τις δράσεις για το κλίμα, θα καλύπτει τους ακόλουθους τομείς: τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, και τη διακυβέρνηση του κλίματος.

Επίσης, το πρόγραμμα LIFE – σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά – θα είναι ανοικτό στη συμμετοχή Τρίτων χωρών και προβλέπει δραστηριότητες εκτός της Ένωσης ή στις υπερπόντιες χώρες. Θα παρέχει επίσης ένα πλαίσιο για τη συνεργασία με τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς.

«Τον Ιούνιο του 2017, η Επιτροπή θα υποβάλει μια εξωτερική και ανεξάρτητη έκθεση ενδιάμεσης αξιολόγησης και από Δεκέμβριος 2023 μια έκθεση, εκ των υστέρων αξιολόγησης που καλύπτει την εφαρμογή και τα αποτελέσματα του προγράμματος LIFE. Ο κανονισμός θα εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014», καταλήγει η ανακοίνωση.

από http://www.agrotypos.gr