Τροπολογία δίνει οριστική λύση στα ενυπόθηκα δάνεια της πρώην ΑΤΕ

Κοινοποίηση στα Social Media

Η απελευθέρωση παραγωγικων δυνάµεων, µέσα από την καλύτερη αξιοποίηση αγροτικής γης και υποδοµών που σήµερα έχουν περιέλθει στον έλεγχο της υπό εκκαθάριση ΑΤΕbank, επιχειρείται µε ειδική ρύθµιση στο νοµοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τις ζωοτροφές και τις σταβλικές εγκαταστάσεις.

Η ρύθµιση ξεκαθαρίζει ότι η προσηµείωση υποθήκης περιορίζεται στο 120% του κεφαλαίου του δανείου.
Η ρύθµιση την οποία έφερε στη δημοσιότητα κατ’ αποκλεισιτκότητα η εφημερίδα Agrenda βάζει φραγµό στα πανωτόκια των ληξιπρόθεσµων οφειλών αγροτών και ξεκαθαρίζει ότι η προσηµείωση υποθήκης περιορίζεται στο 120% του κεφαλαίου του δανείου.Από ‘κει και πέρα οι οφειλέτες έχουν τη δυνατότητα να ρυθµίσουν την οφειλή τους σε βάθος 10ετίας (η αρχική τροπολογία κάνει λόγο για 15ετία) και το ποσό των δόσεων θα µπορεί να αποπληρώνεται εν είδη ενοικίου της υποθηκευµένης γης ή των αντίστοιχων ακινήτων. Σ’ αυτή την περίπτωση, τις δόσεις του δανείου θα αποπληρώνει είτε ο αρχικός οφειλέτης και κάτοχος της υποθηκευµένης περιουσίας, είτε και τρίτος ενδιαφερόµενος να αναλάβει τη διαχείριση του εν λόγω παγίου.

Το θέµα που «καίει» χρόνια χιλιάδες δανειοδοτούµενους της παλιάς ΑΤΕ, αναµένεται να συζητηθεί ευρέως και στη Βουλή κατά τη διάρκεια συζήτησης της επίµαχης τροπολογίας, που έχει ως ακολούθως:

1. Το ληξιπρόθεσµο  και  απαιτητό αυτό ποσό του δανείου δύναται να εξοφλείται από τον αγρότη, εφάπαξ ή και  τµηµατικώς, κατόπιν έγγραφης ενηµέρωσης του εκκαθαριστή της Τράπεζας για το ύψος του, εντός δύο (2) ετών από την ανωτέρω ενηµέρωση. Σε περίπτωση µη εξόφλησης του οφειλόµενου αυτού ποσού, για οποιονδήποτε λόγο, εντός δύο (2) ετών από την έγγραφη ενηµέρωση από τον εκκαθαριστή, το  ανεξόφλητο αυτό  ποσό  µετατρέπεται σε νέο µεσοπρόθεσµο δάνειο διάρκειας από πέντε (5) έως δέκα πέντε (15) ετών µε επιτόκιο τρία τοις εκατό (3%). Η ακριβής διάρκεια του νέου δανείου καθορίζεται από τον εκκαθαριστή βάσει του ύψους της οφειλής και της εκτιµώµενης µισθωτικής αξίας του αγροτικού ακινήτου. Εφόσον το αγροτικό ακίνητο δεν αποτελεί πρώτη κατοικία ή/και κύρια αποθήκη αγροτοεφοδίων του αγρότη φυσικού  προσώπου  ή τρίτου αγρότη φυσικού προσώπου ή /και κύρια παραγωγική εγκατάστασή τους, στη σύµβαση του δανείου η Τράπεζα δικαιούται να  εκµισθώνει  το  αγροτικό  αυτό  ακίνητο και  να  εκχωρεί το  µίσθωµα του µισθίου  αυτού  σε αυτήν, µέχρι την ολοσχερή εξόφληση του δανείου. Η εξόφληση του νέου δανείου γίνεται από τα µισθώµατα που θα εισπραχθούν από την εκµίσθωση του αγροτικού ακινήτου, σύµφωνα µε τις παρ. 2, 3, 4 και 5.

Στο 120% το όριο για προσηµείωση υποθήκης

«Στις υποθήκες ή προσηµειώσεις υποθηκών που έχουν εγγραφεί στα οικεία βιβλία υποθηκών και στο οικείο  Κτηµατολογικό Γραφείο αν έχει εφαρµογή, υπέρ της τράπεζας µε την επωνυµία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ» (στο εξής Τράπεζα), η οποία ήδη τελεί υπό καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης και κατά αγροτών φυσικών  προσώπων (…) για τη χορήγηση στους αγρότες  φυσικά πρόσωπα βραχυπρόθεσµων και µεσοπρόθεσµων δανείων από την Τράπεζα αυτή, τα οποία αφορούν αποκλειστικά την αγροτική δραστηριότητά τους και τελούν σε υπερηµερία, εν όλω ή εν  µέρει, το ποσό του δανείου για το οποίο έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσηµείωση υποθήκης περιορίζεται σε ποσοστό 120% του κεφαλαίου του δανείου, εφόσον το σύνολο των ως άνω πάσης φύσεως απαιτήσεων της  Τράπεζας, οι οποίες απορρέουν από το δάνειο, δεν υπερβαίνει το διπλάσιο αυτού, ενώ περιορίζεται στο διπλάσιο του ληφθέντος κεφαλαίου του  δανείου, αν το σύνολο αυτών είναι ανώτερο του διπλάσιου, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου και το δάνειο καθίσταται, αν δεν έχει ήδη καταστεί, ληξιπρόθεσµο και απαιτητό από το χρόνο αυτόν. (…)»

Τα ενυπόθηκα ακίνητα εκμισθώνονται για διάρκεια 3 ετών σε ενδιαφερόμενους

2.  Τα αγροτικά ακίνητα εκµισθώνονται, για διάρκεια τριών (3) ετών, σε ενδιαφερόµενους µισθωτές  των  κατηγοριών  της παραγράφου 1 του άρθρου 7  του ν.4061/2012 (Α΄ 66), αντί µισθώµατος που προκύπτει µετά από ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισµό. Για την επιλογή του µισθωτή εφαρµόζονται τα κριτήρια της παραγράφου 2 του ίδιου ως άνω άρθρου και επιπλέον το κάτωθι κριτήριο:     Υποψήφιος για µίσθωση ενυπόθηκου υπέρ ΑΤΕ ΑΕ αγροτικού ακινήτου µε προσφορά ίση µε την τιµή εκκίνησης,  λαµβάνει βαθµό µηδέν (0).  Υποψήφιος για µίσθωση ενυπόθηκου υπέρ ΑΤΕ ΑΕ αγροτικού ακινήτου µε προσφορά πλέον της τιµής εκκίνησης, για κάθε επιπλέον ποσοστιαία µονάδα (1%), λαµβάνει βαθµούς δέκα (10).

3. Η διαδικασία εκµίσθωσης των αγροτικών ακινήτων ανατίθεται στον Οργανισµό Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ο οποίος διατηρεί  βάση δεδοµένων στην οποία απεικονίζονται ψηφιακά όλα τα αγροτικά ακίνητα της Χώρας. Η γνωστοποίηση της πρόθεσης εκµίσθωσης, η υποβολή αιτήσεων και προσφορών από τους υποψήφιους µισθωτές, η επεξεργασία των αιτήσεων, η βαθµολόγηση βάσει των προβλεπόµενων κριτηρίων και η ανακήρυξη του τελικού δικαιούχου της µίσθωσης γίνεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ,  µέσω  αναρτηµένης στο διαδίκτυο εφαρµογής. Στη διακήρυξη του πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης τίθεται τιµή εκκίνησης που αντιστοιχεί στην ετήσια δόση εξόφλησης του νέου δανείου, όπως αυτή έχει υπολογισθεί από τον εκκαθαριστή. Καθοριστική προϋπόθεση για την αξιολόγηση της αίτησης του υποψήφιου µισθωτή είναι η οικονοµική προσφορά του, η οποία δεν µπορεί να  είναι µικρότερη της τιµής εκκίνησης.

4. Η διακήρυξη εκµίσθωσης παραµένει ανοικτή επί δέκα πέντε (15)  ηµέρες. Στο διάστηµα αυτό  κάθε υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να  τροποποιεί την προσφορά του, γνωρίζοντας κάθε φορά το σύνολο της βαθµολογίας του. Εφόσον ο διαγωνισµός αποβεί άγονος, επαναλαµβάνεται και µε νέα τιµή εκκίνησης. Σε κάθε νέα διακήρυξη  ο προηγούµενος µισθωτής έχει δικαίωµα συµµετοχής επί ίσοις όροις µε τους λοιπούς. Ο ιδιοκτήτης του αγροτικού ακινήτου έχει  δικαίωµα συµµετοχής στον πλειοδοτικό διαγωνισµό εκµίσθωσης του  ακινήτου του.

5. Σε περίπτωση που η εκµίσθωση για οιονδήποτε λόγο δεν υλοποιηθεί ή για οιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η εξόφληση της οφειλής από τα µισθώµατα, ο εκκαθαριστής κινεί τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης επί του βεβαρηµένου αγροτικού ακινήτου για το µη εξοφληθέν ποσό.

από http://www.agronews.gr