Συνεδριάζει τη Δευτέρα στο Σχηματάρι το δημοτικό συμβούλιο Τανάγρας με θέμα την έγκριση του προϋπολογισμού του 2014

Κοινοποίηση στα Social Media

     

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

1) Προς τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

2) Προς  τον κ. Δήμαρχο.

3) Προς τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.

4) Προς τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.Έδρες τους

 Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/7-6-2010 ), σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε  κατά την 24η συνεδρίαση  (τακτική)  του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2013, η οποία θα πραγματοποιηθεί  στις  2  του μήνα  Δεκεμβρίου   του έτους 2013, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 19:30΄ μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της έδρας του Δήμου, στο Σχηματάρι, για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις  για το μοναδικό θέμα τη ημερήσιας διάταξης:

 

Λήψη απόφασης για την έγκριση του προϋπολογισμού, μετά την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων του Παρατηρητηρίου  Οικονομικής Αυτοτέλειας, έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων 5Α 5Β)  και έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, του Δήμου Τανάγρας για το έτος 2014.

Σχηματάρι,   28-11-2013

           Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Στέρπης  Γεώργ