Έως 31 Μαρτίου 2014 η προθεσμία για ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΛΓΑ

Κοινοποίηση στα Social Media

Με αφορμή τα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών (βροχές, χαλάζι), οι αγρότες ενδιαφέρονται να μάθουν ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους όσον αφορά την υποχρεωτική ασφάλιση από τον ΕΛΓΑ.

Η ειδική ασφαλιστική εισφορά καταβάλλεται από τους παραγωγούς είτε σε μετρητά είτε με εκχώρηση απαιτήσεών τους από το δημόσιο.

Προϋπόθεση για να μπορέσει ένας καλλιεργητής ή ένας κτηνοτρόφος να λάβει αποζημίωση είναι πρώτα από όλα να έχει πληρώσει την ασφαλιστική του εισφορά. Για τις ζημιές του 2013, η εισφορά μπορεί να πληρωθεί είτε μετρητοίς είτε με εξουσιοδότηση στην τράπεζα που θα επιλέξει ο αγρότης, μέχρι τις 31 Μαρτίου 2014.

Στη συνέχεια θα πρέπει να υποβάλει αίτηση εκτίμησης ζημιάς, να εκδοθεί το πόρισμα του γεωπόνου-εκτιμητή του Οργανισμού και, εάν δεν συμφωνεί ο ενδιαφερόμενος, να ζητήσει επανεκτίμηση, καταβάλλοντας και το αντίστοιχο τέλος επανεκτίμησης που είναι διπλάσιο από το τέλος της πρώτης εκτίμησης.

 

Ενδεικτικά κάποιες ερωτήσεις αφορούν τα εξής:

 

1.Τι πρέπει να κάνει ένας αγρότης (γεωργός – κτηνοτρόφος) για να δικαιούται αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ;

Ο παραγωγός προκειμένου να δικαιούται αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ πρέπει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

α) Να υποβάλλει δήλωση Καλλιέργειας / Εκτροφής κάθε χρόνο στις ημερομηνίες που ορίζει ο ΟΠΕΚΕΠΕ

β) Να καταβάλει την ασφαλιστική εισφορά που του αναλογεί στον ΕΛΓΑ εντός της προθεσμίας που ορίζει ο Οργανισμός, για να είναι ασφαλιστικά ενήμερος.

γ) Να έχει εκπληρώσει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις προηγούμενων ετών

δ) Να υποβάλει έγκαιρα δήλωση ζημιάς, μέσα σε 15 ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας που συνέβη το ζημιογόνο αίτιο καταβάλλοντας τα αντίστοιχα τέλη εκτίμησης.

 

2.Πότε και πού υποβάλλεται η Ενιαία δήλωση Καλλιέργειας/ Εκτροφής;

H Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής (ΔΚΕ) υποβάλλεται μαζί με την Αίτηση για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης (δήλωση ΟΣΔΕ) στον ΟΠΕΚΕΠΕ ή στον ανάδοχο του έργου (Ενώσεις), στις «πύλες-τόπους υποβολής».

Ο χρόνος υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής είναι αυτός που καθορίζεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για την υποβολή της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι υποχρεωμένοι να την υποβάλλουν όλοι όσοι έχουν αγροτική εκμετάλλευση, για το σύνολο αυτής ανεξάρτητα από το αν λαμβάνουν ή όχι ενισχύσεις ή  αν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή όχι.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο παραγωγός υποβάλλει υποχρεωτικά μία ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας /Εκτροφής ετησίως, σε επίπεδο Χώρας, η οποία αποτελεί δήλωση του συνόλου της γεωργικής εκμετάλλευσης. Σε αυτή δηλώνει: α) όλα τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης και β) το ζωικό κεφάλαιο. Εκμετάλλευση η οποία δεν δηλώθηκε στο έντυπο της Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής, δεν θα μπορεί να δηλωθεί για ζημιά στον ΕΛ.Γ.Α. και εάν δηλώνεται δεν θα αποζημιώνεται.

 

3.Τι πρέπει να προσέχει ο παραγωγός όταν υποβάλλει δήλωση Καλλιέργειας / Εκτροφής    

1. Να δηλώνονται αναλυτικά όλες οι καλλιέργειες του έτους, ανά αγροτεμάχιο (είδος, έκταση, αριθμός δένδρων κ.λπ) και όλο το ζωικό κεφάλαιο (ανά είδος ζώου, κατηγορία και ηλικία).

2. Να παραλαμβάνει αντίγραφο της Δήλωσης Καλλιέργειας / Εκτροφής.

3. Να ελέγχει προσεκτικά την ορθή συμπλήρωση των δηλωθέντων στοιχείων (στοιχεία εκμεταλλεύσεων, ο τρόπος καταβολής και το ποσό ασφαλιστικής εισφοράς στο σύνολό του και ανά αγροτεμάχιο)

 

4.Πώς υπολογίζεται η ασφαλιστική εισφορά;

Η ειδική ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται, με βάση την ασφαλιζόμενη αξία, επί το συντελεστή εισφοράς, όπως αυτός ορίσθηκε από το άρθρο 7 του ν.3877/2010 και ειδικότερα :

–  Για τη Φυτική παραγωγή τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της ασφαλιζόμενης αξίας και προκειμένου για την ελιά ενάμιση τοις εκατό (1,5%) και μισό τοις εκατό (0,5%) για τα θερμοκήπια

–  Για το Ζωικό κεφάλαιο μηδέν εβδομήντα πέντε τοις εκατό (0,75%) επί της ασφαλιζόμενης αξίας του.

Ο ΕΛΓΑ δίνει τη δυνατότητα στους αγρότες να υπολογίζουν ηλεκτρονικά την ειδική ασφαλιστική εισφορά που πρέπει να καταβάλλουν στον ΕΛΓΑ για το έτος 2013 μέσω της ιστοσελίδας του www.elga.gr.

 

από http://www.agronews.gr