Ν.4210: Όλες οι αλλαγές στο Δημόσιο αναλυτικά

Κοινοποίηση στα Social Media
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α’ – ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 254/21-11-2013) ο Νόμος 4210/2013 – Ρυθμίσεις και άλλες Διατάξεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Τα κυριότερα Άρθρα αναφέρονται σε θέματα:

– Αδειών δημοσίων υπαλλήλων
– Επιλογής προσωπικού από το Α.Σ.Ε.Π.
– Διαθεσιμότητας δημοσίων υπαλλήλων
– Μετάταξης πολυτέκνων υπαλλήλων
– Πειθαρχικού Δικαίου
– Υπαλληλικού Κώδικα
– Υπαλλήλων Κ.Ε.Π.
– Διορισμών υπαλλήλων ΔΕ & ΥΕ στους ΟΤΑ
– Εισαγωγής στο Δημόσιο αθλητών με διακρίσεις
– Στελέχωσης και εκκαθάρισης Ν.Π. του Δημοσίου.