ΕΕ: Σχέδιο για αλλαγές στο πρόγραμμα προώθησης αγροτικών προϊόντων εντάσσοντας και οργανώσεις παραγωγών στους δικαιούχους

Κοινοποίηση στα Social Media

Μετά από ευρεία δημόσια διαβούλευση που άρχισε το 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε χθες (21 Νοεμβρίου) το προτεινόμενο σχέδιό της για τη μεταρρύθμιση του προγράμματος προώθησης των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων και τροφίμων στην εσωτερική αγορά και στις αγορές τρίτων χωρών. Η πρόταση της Κομισιόν πρόκειται στη συνέχεια να υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την τελική έγκριση. Στα κύρια μέτρα που προτείνονται για τη μεταρρύθμιση περιλαμβάνεται σταδιακή αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος από τα 61 στα 200 εκατομμύρια ευρώ, αύξηση των προγραμμάτων για αγορές τρίτων χωρών, διεύρυνση των επιλέξιμων δικαιούχων ενίσχυσης ώστε να συμμετέχουν και οι οργανώσεις παραγωγών κ.ά.

Τα βασικά στοιχεία της νομοθετικής μεταρρύθμισης

  1. Σημαντική αύξηση της ενίσχυσης που χορηγείται σε πρωτοβουλίες ενημέρωσης και προώθησης, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας. Η συγκεκριμένη βοήθεια πρόκειται να αυξηθεί προοδευτικά από 61 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό του 2013 σε 200 εκατ. ευρώ το 2020
  2. Δημιουργία μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής προώθησης, η οποία θα επιτρέψει τη λήψη περισσότερο στοχευμένων μέτρων προώθησης. Η στρατηγική αυτή θα πρέπει να οδηγήσει σε: αύξηση του αριθμού των προγραμμάτων που στοχεύουν προς τις τρίτες χώρες καθώς και των πολυεθνικών προγραμμάτων (προγράμματα που εκπροσωπούνται από οργανώσεις διαφόρων κρατών μελών), μέσω ενός υψηλότερου ποσοστού συγχρηματοδότησης (60% της συγχρηματοδότησης της ΕΕ αντί του 50% σήμερα). Επίσης, αντιμετώπιση της έλλειψης ευαισθητοποίησης των καταναλωτών στην εσωτερική αγορά, γενικά όσον αφορά τα πλεονεκτήματα των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων και ειδικά όσον αφορά τα προϊόντα που έχουν πιστοποιηθεί από τα ευρωπαϊκά συστήματα ποιότητας
  3. Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των μέτρων: α) επιτρέποντας την επισήμανση για τον καθορισμό της προέλευσης των προϊόντων και των εμπορικών σημάτων τους, εντός βέβαια ορισμένων ορίων, β) επέκταση των επιλέξιμων δικαιούχων ώστε να συμπεριληφθούν και οι οργανώσεις παραγωγών, γ) διεύρυνση του φάσματος των προϊόντων που είναι επιλέξιμα για την ένταξη στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συστημάτων ποιότητας, ιδίως για τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα διατροφής, όπως για παράδειγμα τα ζυμαρικά.
  4. Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, με την επιλογή να πραγματοποιείται πλέον σε μία φάση (στην Επιτροπή) και όχι σε δύο φάσεις όπως γινόταν μέχρι σήμερα (πρώτα στο κράτος μέλος και στη συνέχεια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή)
  5. Διευκόλυνση της διαχείρισης των προγραμμάτων που αναπτύσσονται από κοινού μεταξύ οργανώσεων που ανήκουν σε διαφορετικά κράτη μέλη, μέσω ενός συστήματος μίας στάσης (one-stop) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.