Δ.Λεβαδέων:Εισοδηματική ενίσχυση Οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

Κοινοποίηση στα Social Media

O Δήμος Λεβαδέων σας ενημερώνει ότι με την υπ΄αριθμ. ΚΥΑ 2/71338/0026/22-07-2013 των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομιών επανακαθορίζεται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, όπως καθορίζονται από την οδηγία 85/148/ΕΟΚ.
Όσον αφορά στο Δήμο Λεβαδέων στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές ανήκουν οι οικισμοί Ελικώνος, Ανάληψης και Τσουκαλάδων και οι κοινότητες Αγίας Άννας, Αγίας Τριάδας, Κορωνείας και Κυριακίου.
Συγκεκριμένα το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται:
A) σε εξακόσια (600) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) ετησίως
Β) σε τριακόσια (300) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) και του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (4.700,00 €).
Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογουμένου, της συζύγου του και των ανηλίκων τέκνων από κάθε πηγή, εξαιρουμένου του ποσού της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να καταθέσουν οι δικαιούχοι στα κατά τόπους ΚΕΠ του Δήμου Λεβαδέων έως 31/12/2013 είναι τα ακόλουθα:
•    Αίτηση του Δικαιούχου [στην οποία θα φαίνονται ευδιάκριτα τα στοιχεία του : ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, ΑΦΜ, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ] •    Βεβαίωση του Δημάρχου του τόπου κατοικίας του δικαιούχου από την οποία να προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διαμονή του σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή της Οδηγίας 85/148/ΕΟΚ.
•    Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους (2013) για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση (δηλαδή, εκκαθαριστικό 2013 για τα εισοδήματα του προηγούμενου έτους) ή της φορολογικής δήλωσης 2013 (έντυπο Ε1) αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα.
•    Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια.
Η εισοδηματική ενίσχυση στους δικαιούχους καταβάλλεται εφάπαξ από την 1η Σεπτεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους, με την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών.
Η συγκέντρωση δικαιολογητικών πραγματοποιείται στα ΚΕΠ. Αρμόδια για την πίστωση του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης στο λογαριασμό του δικαιούχου είναι η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) κατόπιν της τελικής επιλογής των δικαιούχων από τα τμήματα Διοικητικού-Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας.