25 Θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης για 5 μήνες στο Δήμο Θηβαίων για ανέργους μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ

Κοινοποίηση στα Social Media

Ο Δήμος Θηβαίων ενημερώνει ότι δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) η δημόσια πρόσκληση που αφορά στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού κατηγοριών Δ.Ε. , Τ.Ε. και Π.Ε. για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε δημόσιους φορείς (επιβλέποντες φορείς).

Η δημόσια πρόσκληση αφορά στη δημιουργία 27.948 θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης του προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών σε δημόσιους φορείς της χώρας.

Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα του Οργανισμού ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης ξεκινά στις 13/11/2013 και λήγει στις 20/11/2013 και ώρα 12η μεσημβρινή και γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων στην ενότητα e-Υπηρεσίες/ Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα.

Στο Δήμο Θηβαίων αντιστοιχούν οι ακόλουθες θέσεις:

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΗΚΟΤΗΤΑ
1413 ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 2 ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ
1414 ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 1 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ
1415 ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
1416 ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 2 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
1417 ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 2 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
1418 ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 1 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
1419 ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 2 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
1420 ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 4 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
1421 ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 2 ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
1422 ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 1 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
1423 ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 1 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
1424 ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 1 ΔΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
1425 ΚΕΠ 2 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1426 ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:
1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
3. εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
4. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
5. άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.

Υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν α) οι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, β) οι άνεργοι πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα που επιλέγουν ειδικότητα για την οποία απαιτείται τίτλος σπουδών χαμηλότερης εκπαιδευτικής βαθμίδας και γ) οι άνεργοι όλων των ανωτέρω κατηγοριών οι οποίοι έχουν εξαρτώμενα ανήλικα τέκνα.

Δεν υποχρεούνται να επανυποβάλλουν δικαιολογητικά όσοι συμμετείχαν στην προηγούμενη δημόσια πρόσκληση για 10.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης ειδικότητες ΥΕ γενικών καθηκόντων, εφόσον δεν υπάρξει μεταβολή.

Επισημαίνεται ότι η εκπρόθεσμη υποβολή δικαιολογητικών συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τη διαδικασία επιλογής και τη διαδικασία μοριοδότησης.

Οι ωφελούμενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα πέντε αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης, τα οποία είναι τα εξής: 1) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες, 2) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες, 3) Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό, 4) Ηλικία και 5) Αριθμός ανήλικων τέκνων.

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.

Οι δήμοι και οι περιφέρειες υποχρεούνται να προβούν στην πρόσληψη των υποδειχθέντων από τα ΚΠΑ2 επιτυχόντων ωφελουμένων, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής τους.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων σε αυτό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού,www.oaed.gr, όπου εκδόθηκε η Δημόσια Πρόσκληση με αρ. Νο 5/2013.