Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Λεβαδέων

Κοινοποίηση στα Social Media

Συνεδριάζει την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου, στις 9 το πρωί η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Λεβαδέων με  θέματα ημερήσιας διάταξης  τα εξής:
1. Προέλεγχος Λογαριασμών Οικονομικής Διαχείρισης (Ισολογισμός , Αποτελέσματα Χρήσεως , Προσάρτημα , Απολογισμός ) οικονομικού έτους 2012.
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού μετά την εκτέλεση αυτού μέχρι την 30/09/2013.
3. Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού για το οικονομικό έτος 2014.
4. Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων άρδευσης για το οικονομικό έτος 2014.
5. Καθορισμός φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το οικονομικό έτος 2014.
6. Επιστροφή πρόσθετων εγγυήσεων του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΡΟΥΜΕΛΗΣ (ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)».
7. ΄Εκδοση εντάλματος προπληρωμής επ΄ονόματος δημοτικού υπαλλήλου ποσού 1.496,50 ευρώ για την πληρωμή δαπάνης για τεχνικό έλεγχο οχημάτων ΚΤΕΟ αυτοκινήτων του Δήμου Λεβαδέων.
8. ΄Εκδοση εντάλματος προπληρωμής επ΄ονόματος δημοτικού υπαλλήλου ποσού 124,00 ευρώ για έκδοση βεβαίωσης για την ορθή λειτουργία τεσσάρων (4) ταχογράφων σε αντίστοιχα αυτοκίνητα της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου.
9. Aποδοχή δωρεάς ποσού 5.000,00 ευρώ , της Τράπεζας «ATTICA BANK» για την διοργάνωση α) των εκδηλώσεων «ΤΡΟΦΩΝΕΙΑ 2013» β) εξόδων δημοτικών κατασκηνώσεων και τροποποίηση προϋπολογισμού.
10. ΄Ασκηση ένδικων μέσων κατά της 47/2013 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
11. ΄Ασκηση μήνυσης κατά παντός υπευθύνου για ένα δένδρο στην οδό Μπουφίδου.
12. ΄Ασκηση έφεσης κατά της απόφασης 87/2013 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
13. ΄Ασκηση έφεσης κατά της απόφασης 15/2013 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
14. ΄Ασκηση προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς κατά απόφασης επιβολής προστίμου στο Δήμο Λεβαδέων για τη λειτουργία της μονάδας βιολογικού καθαρισμού Δαυλείας Βοιωτίας καθώς και αίτηση αναστολής εκτέλεσης της ως άνω απόφασης.
15. ΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 3.500.00 ευρώ για την Προμήθεια και κατασκευή περίφραξης στο χώρο των Σφαγείων.
16. Ανάκληση της αριθ. 191/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί Κατάρτισης όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση του κληροδοτήματος «Μπίμειο Έπαθλο ΄Αμιλλας» για την εφαρμογή του Ν. 4182/83.
17. Kατακύρωση δημοπρασίας για την ανάδειξη εργολάβου για εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων των Δημ. Ενοτήτων Χαιρώνειας , Δαύλειας του Δήμου Λεβαδέων έτους 2014.
18. ΄Εγκριση πρακτικών πλειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση αγροκτήματος που βρίσκεται στην θέση «ΠΟΥΡΝΑΡΕΊΚΑ» της Τοπικής Κοινότητας Λαφυστίου, συνολικής έκτασης 4,0 στρεμμάτων.
19. ΄Εγκριση πρακτικών πλειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση αγροκτήματος που βρίσκεται στην θέση «ΜΑΚΡΙΝΑΡΙ» της Τοπικής Κοινότητας Λαφυστίου, συνολικής έκτασης 11,2 στρεμμάτων.
20. ΄Εγκριση πρακτικών πλειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση αγροκτήματος που βρίσκεται στην θέση «ΚΑΜΙΝΙ» της Τοπικής Κοινότητας Λαφυστίου, συνολικής έκτασης 4,6 στρεμμάτων.
21. ΄Εγκριση πρακτικών πλειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση αγροκτήματος που βρίσκεται στην θέση «ΤΡΟΧΩΤΟΣ» της Τοπικής Κοινότητας Λαφυστίου, συνολικής έκτασης 4,5 στρεμμάτων.
22. ΄Εγκριση πρακτικών πλειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση αγροκτήματος που βρίσκεται στην θέση «ΤΣΑΚΑΛΙ» της Τοπικής Κοινότητας Λαφυστίου, συνολικής έκτασης 40,0 στρεμμάτων.
23. ΄Εγκριση πρακτικών πλειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση αγροκτήματος που βρίσκεται στην θέση «ΤΣΑΚΑΛΙ» της Τοπικής Κοινότητας Λαφυστίου, συνολικής έκτασης 32,5 στρεμμάτων.
24. ΄Ελεγχος και έγκριση των προβλεπόμενων από το άρθρο 23 της Προκήρυξης της μελέτης του έργου : «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΣΤΕΙΡΙΟΥ» δικαιολογητικών για την σύναψη σύναψης (με την σύμφωνη γνώμη του ΕΠΠΕΡΑΑ) , για την εκτέλεση της προαναφερόμενης μελέτης , τα οποία προσκόμισε «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε.» , προσωρινή ανάδοχος για την μελέτη του ανωτέρω έργου ύστερα από πρόσκληση με το υπ΄αριμ. πρωτ. 28296/03-10-2013 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας.
25. Κατάρτιση όρων δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης αστικού ακινήτου Τουριστικό Περίπτερο ΞΕΝΙΑ Λιβαδειάς.
26. Κατάρτιση των όρων Διακήρυξης του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ».
27. ΄Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» ΈΤΟΥς 2014.
28. Σύνταξη προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του κληροδοτήματος «Μπίμειο έπαθλο ΄Αμιλλας» , οικονομικού έτους 2014.
29. Λήψη απόφασης για την απόδοση του υπ΄αριθ. 1799/2013 ΧΕΠ και απαλλαγή υπολόγου.
30. Λήψη απόφασης για την απόδοση του υπ΄αριθ. 1836/2013 ΧΕΠ και απαλλαγή υπολόγου.
31. Περί άσκησης έφεσης κατά της 87/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
32. Περί άσκησης ανακοπής και αναστολής εκτέλεσης κατά της 12/2004 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
33. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 392,00 ευρώ λόγω προσαυξήσεων προς την Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς.
34. Κατάρτιση όρων δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης αγροκτήματος Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Γεωργίου (θέση ΡΑΧΗ) του Δήμου Λεβαδέων.
35. Κατάρτιση όρων δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Χαιρώνειας (θέση ΒΡΟΥΛΙΕΣ) του Δήμου Λεβαδέων.
36. Κατάρτιση όρων δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Πρ. Ηλία (θέση ΒΟΡΟΣ) του Δήμου Λεβαδέων.