Αλουμίνιο Α.Ε.: Η μη συμμόρφωση της ΔΕΗ με τη Διαιτητική Απόφαση,…δεν είναι δυνατόν να γίνει ανεκτή σε κράτος δικαίου.

Κοινοποίηση στα Social Media

Σε συνέχεια σημερινού (08-11-2013) προφορικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ-Όμιλος Επιχειρήσεων διευκρινίζει τα κάτωθι:
Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ και η ΔΕΗ επέλεξαν από κοινού την προσφυγή στη Μόνιμη
Διαιτησία στη ΡΑΕ (άρθρο 37 του ν. 4001/2011) για τη διαμόρφωση των όρων της
Σύμβασης Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ από τη ΔΕΗ.
Σύμφωνα με το Συνυποσχετικό Προσφυγής στη Μόνιμη Διαιτησία που υπέγραψαν
οι δύο εταιρείες το αντικείμενο της διαιτησίας ήταν η επικαιροποίηση των όρων της
συμβατικής σχέσης και ο καθορισμός δίκαιου και εύλογου τιμήματος, το οποίο
«αφενός να ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά κατανάλωσης της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ
και αφετέρου να καλύπτει τουλάχιστον το κόστος της ΔΕΗ». Οι διαιτητές και ο
επιδιαιτητής ορίστηκαν με απόλυτη συμφωνία των δύο εταιρειών με κριτήριο το
επιστημονικό κύρος και τις εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο.
Μετά από μία διαδικασία που διήρκησε άνω των 18 μηνών, κατά την οποία
προσκομίστηκαν μελέτες και γνωμοδοτήσεις από ακαδημαϊκούς και διεθνείς οίκους
συμβούλων εγνωσμένου κύρους, το συλλογικό Διαιτητικό όργανο για πρώτη φορά
εξέτασε το πραγματικό κόστος της ΔΕΗ για την εξυπηρέτηση του φορτίου
κατανάλωσης της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ και αποφάσισε τεκμηριωμένα ότι η ΔΕΗ
υποχρεούται να προμηθεύει με ρεύμα την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ με τίμημα 40,7€/MWh για
το σύνολο της ετήσιας κατανάλωσης της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ, μη συμπεριλαμβανομένων
του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ/ΕΤΜΕΑΡ, ΕΦΚ και ΔΕΤΕ. Το εν λόγω τίμημα ισχύει για το
διάστημα από 1.7.2010 έως 31.12.2013.
Η μη συμμόρφωση της ΔΕΗ με την ως άνω Διαιτητική Απόφαση, ειδικά
λαμβανομένης υπόψη της υπερδεσπόζουσας θέσης αυτής στην εγχώρια αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας, και κατά μείζονα λόγο η καταγγελία της σύμβασης,
παραβιάζει ευθέως τη διαιτητική απόφαση, τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής
Ενέργειας σε Πελάτες, καταλύει τη συνταγματική νομιμότητα και τους θεσμούς και
δεν είναι δυνατόν να γίνει ανεκτή σε κράτος δικαίου.