Συνεδριάζει το Δ.Σ. στο Δήμο Δ.Α.Α.

Κοινοποίηση στα Social Media
Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 9η Οκτωβρίου 2013 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 6:00 μμγια συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Ενημέρωση Δ.Σ. περί “Έγκριση οικονομικών καταστάσεων και ισολογισμού της Δ.Α.Α. Α.Ε. για την χρήση 1.1.2012 έως 31.12.2012 ” {Εισηγητής: Π. ΦΛΩΡΟΣ}

Θέμα 2ο: Έγκριση ισολογισμού της Κοινωφελούς Δ.Ε.Τ.Π.Δ.Α.Α. οικ. έτους 2010. {Εισηγητής: Π. ΦΛΩΡΟΣ}
Θέμα 3ο: Έγκριση ισολογισμού της Κοινωφελούς Δ.Ε.Τ.Π.Δ.Α.Α. οικ. έτους 2011. {Εισηγητής: Π. ΦΛΩΡΟΣ}
Θέμα 4ο: Έγκριση ισολογισμού της Κοινωφελούς Δ.Ε.Τ.Π.Δ.Α.Α. οικ. έτους 2012. {Εισηγητής: Π. ΦΛΩΡΟΣ}

Θέμα 5ο: Τροποποίηση πρ/σμου οικ. έτους 2013 της Κοινωφελούς Δ.Ε.Τ.Π.Δ.Α.Α. {Εισηγητής: Β. ΖΩΗ-ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ}
Θέμα 6ο: Οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος της Κοινωφελούς Δ.Ε.Τ.Π.Α. του τέως Δήμου Αράχωβας από ορκωτούς λογιστές από 1/1/2007 έως τη μετατροπή της σε Κοινωφελή Δ.Ε.Τ.Π.Δ.Α.Α. {Εισηγητής: Ι. ΜΙΧΟΣ}
Θέμα 7ο: Ενημέρωση για την υπό εκκαθάριση επιχείρηση του Δήμου με την επωνυμία “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΣΤΟΜΟΥ” {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ}
Θέμα 8ο: Μερική τροποποίηση της 146/2013 ΑΔΣ περί «Διόρθωση πίνακα στοχοθεσίας» για την αποστολή στοιχείων στο Παρατηρητήριο. {Εισηγητής: Γ. ΓΑΜΒΡΙΛΗΣ}
Θέμα 9ο: Αποδοχή χρηματοδότησης από ΥΠΕΣ ποσού 102.603,94 € από τακτική κατανομή μηνός Ιουλίου 2013. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 10ο: Αποδοχή χρηματοδότησης από ΥΠΕΣ ποσού 102.603,94 € από τακτική κατανομή μηνός Αυγούστου 2013. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 11ο: Αποδοχή χρηματοδότησης από ΥΠΕΣ ποσού 47.020,00 € από ΣΑΤΑ 2013 (8η και 9η κατανομή) και κατανομή σε έργα. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 12ο: Αποδοχή χρηματοδότησης από ΥΠΕΣ ποσού 183,90 € από πρόστιμα ΚΟΚ. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 13ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 με ποσό 6.100,00 € για προμήθεια αντλίας Βιιολογικού Σταθμού Αράχωβας. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 14ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 με ποσό 10.000,00 € για προμήθεια υλικών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων κοινής χρήσης Δ.Ε. Αντίκυρας. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 15ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 με ποσό 10.000,00 € για προμήθεια υλικών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων κοινής χρήσης Δ.Ε. Διστόμου. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 16ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 με ποσό 10.000,00 € για προμήθεια υλικών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων κοινής χρήσης Δ.Ε. Αράχωβας. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 17ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 με ποσό 7.207,80 € για καθαρισμό ρέματος στη θέση ΠΛΟΒΑΡΜΑ” {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 18ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 με ποσό 7.207,80 € για καθαρισμό αγροτικής οδοποιίας στη θέση ΓΑΝΤΖΕΣ. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 19ο: Αποδοχή χρηματοσδότησης ποσού 19.509,69 € από ΥΠΕΣ (αρ. 27 του Ν. 3756/2009) και σχετική αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 20ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 με ποσό 5.000,00 € για συντήρηση κι επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 21ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 με ποσό 9.000,00 € για μεταφορά μαθητών. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 22ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 με ποσό 2.640,00 € για δημιουργία νέου Κ.Α. με τίτλο “ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Δ.Ε. ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011”. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 23ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 με ποσό 9.600,00 € για συντήρηση και επισκευή φρεατίων και εσχαρών. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 24ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 με ποσό 9.600,00 € για συντήρηση υπονόμων. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 25ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 με ποσό 24.600,00 € για αποκομιδή αδρανών υλικών. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 26ο: Καθορισμός τρόπου διενέργειας της υπηρεσίας αποκομιδής απορριμμάτων και καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων του Δήμου   και σχετική αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ- Ν. ΠΑΠΑΔΡΟΣΟΣ}
Θέμα 27ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 με ποσό 3.000,00 € για μίσθωση μηχανημάτων για χωματουργικές εργασίες. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 28ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 60.456,78 € για το έργο “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ” {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 29ο: Έγκριση διενέργειας προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου (digea κ.λ.π.) {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 30ο: Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης Δήμου ΔΑΑ-ΔΕΠΟΔΑΘ-ΔΕΠΟΔΑΛ για την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων του Δήμου στο ΧΥΤΑ της 2ης διαχειριστικής ενότητας Ν. Βοιωτίας. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ- Ν. ΠΑΠΑΔΡΟΣΟΣ}
Θέμα 31ο: Υποβολή πρότασης στο ΕΠΠΕΡΑ για προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» {Εισηγητής: Ν. ΠΑΠΑΔΡΟΣΟΣ}
Θέμα 32ο: Έγκριση μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» {Εισηγητής: Ν. ΠΑΠΑΔΡΟΣΟΣ}
Θέμα 33ο: Αποδοχή όρων ένταξης της πράξης με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας» και ορισμός υπολόγου {Εισηγητής: Ν. ΠΑΠΑΔΡΟΣΟΣ}
Θέμα 34ο: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας. {Εισηγητής: Ν. ΜΠΟΥΡΑΣ}
Θέμα 35ο: Επιβολή ΤΑΠ στην εταιρεία ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Ε. {Εισηγητής: Χ. ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ}
Θέμα 36ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» (ΟΑΣΕ ΑΑΕ) {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ}
Θέμα 37ο: Διατύπωση γνώμης για την προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές. {Εισηγητής: Ι. ΜΙΧΟΣ}
Θέμα 38ο: Συγκρότηση Επιτροπής Ισότητας. {Εισηγητής: Π. ΛΟΥΚΑ-ΜΠΕΛΙΤΣΑ}
Θέμα 39ο: Διαχείριση κοινοχρήστων χώρων. {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ}
Θέμα 40ο: Ενημέρωση επί ψηφισμάτων του Δ.Σ. της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας περί: α. Αναβολής επιβολής ειδικού τέλους αποβλήτων από 1.1.2014, β. Αλλαγής εκλογικού νόμου αυτοδιοικητικών εκλογών, γ. Κατά του νεοναζισμού και του φασισμού (Δήμαρχος), δ. Για τα φαινόμενα απαξιωτικών χαρακτηρισμών σε βάρος της τοπικής αυτοδιοίκησης {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ}

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σύρου Ελένη