12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013: Παγκόσμια Πορεία Διαμαρτυρίας κατά της Monsanto

Κοινοποίηση στα Social Media
«Η πείνα και η φτώχεια δεν είναι αποτέλεσμα μιας παγκόσμιας ανεπαρκούς παραγωγής ειδών διατροφής, αλλά αποτέλεσμα μιας άδικης κατανομής των προϊόντων, η οποία υπακούει στη λογική της καπιταλιστικής κερδοσκοπίας»
«Μανιφέστο για μια Νέα Ευρώπη» (2007), Naturefriends International (NFI)
Αν και το δικαίωμα στην τροφή και στην ασφάλεια της τροφής είναι κατοχυρωμένο θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, σύμφωνα με την Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, η νόθευση των προϊόντων διατροφής (τρελές αγελάδες, γρίπη πτηνών, κρέας αλόγου σε αλλαντικά, νοθευμένα λάδια και οινοπνευματώδη κ.λπ.) και οι κρίσεις πείνας αυξάνονται σε πολλές χώρες, καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι περιθωριοποιούνται από την επέλαση του νεοφιλελευθερισμού, την αύξηση της ανεργίας και την αποσάθρωση του κοινωνικού κράτους.
Τα επιτεύγματα της βιο-τεχνολογίας ενισχύουν τη δύναμη των πολυεθνικών όπως ηMONSANTO και η BAYER, που επιδιώκουν τον έλεγχο της τροφής χρησιμοποιώντας «πατέντες» για να αποτρέψουν την ελεύθερη διακίνηση των σπόρων, ιδιαίτερα των παραδοσιακών ποικιλιών που δεν ελέγχουν.
Στα τρόφιμα που προέρχονται από καλλιέργειες εντατικής γεωργίας, γίνεται εκτεταμένη ή και αποκλειστική χρήση μεταλλαγμένων σπόρων ή φυτών, χημικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων που εξαντλούν τα φυσικά θρεπτικά στοιχεία του εδάφους, ενώ η φυτική και ζωική παραγωγή χαρακτηρίζονται από:-
Πολιτική εγκατάλειψης των παραδοσιακών ντόπιων ποικιλιών καλλιεργήσιμων φυτών και σπόρων, μονοκαλλιέργειες που εντείνουν το πρόβλημα της επέκτασης των ασθενειών στο σύνολο της γεωργικής παραγωγής, κατάχρηση χημικών εντομοκτόνων που προκαλεί σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης των μελισσών και άλλων εντόμων ζωτικής σημασίας στην αναπαραγωγή (επικονίαση) των φυτικών ειδών, υπεράντληση των υδατικών αποθεμάτων λόγω της κατάχρησης νερού για την καλλιέργεια ειδών κλιματολογικά μη συμβατών και μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα από υπερβολική χρήση λιπασμάτων, εντομοκτόνων και άλλων φυτοφαρμάκων, απουσία εθνικής στρατηγικής για τη διαχείριση του νερού, εντατικοποίηση της κτηνοτροφίας και της ιχθυοτροφίας που επιβάλλει τη χρήση μεταλλαγμένων εισαγόμενων ζωοτροφών, και προληπτική χρήση αντιβιοτικών στα εκτρεφόμενα ζώα και ψάρια, ανεπαρκείς ελέγχους των συνθηκών εκτροφής των ζώων ή ψαριών που δίνει την δυνατότητα στα εκτροφεία να συνωστίζουν τα ζώα σε ανθυγιεινούς χώρους διαβίωσης, σοβαρό πρόβλημα υπεραλίευσης λόγω έλλειψης μακροχρόνιας εθνικής και κοινής Αλιευτικής Πολιτικής για την εξασφάλιση εργασίας στις οικογένειες των νησιώτικων περιοχών.
Ο Διατροφικός Κώδικας (CodexAlimentarius)με υποχρεωτική εφαρμογή από 1/1/2010 για όλα τα κράτη–μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ενισχύει την εντατικοποίηση της γεωργίας και κτηνοτροφίας και τη χρήση χημικών και φαρμάκων με πρόσχημα την εξασφάλιση της ποιότητας και την ασφάλεια των τροφίμων.
Οι Φίλοι της Φύσης κρίνουμε αναγκαία τη διατροφική κυριαρχία, δηλαδή τον έλεγχο της τροφής από τους λαούς και όχι από τις εταιρείες. Επίσης θεωρούμε ότι είναι ανάγκη να στραφούμε προς βιώσιμες, περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον μορφές παραγωγής και επεξεργασίας των τροφίμων, με την ενίσχυση του Ηθικού Εμπορίου (FairTrade.) και την αναγνώριση του ρόλου των γυναικών στην παγκόσμια παραγωγή τροφίμων (οι γυναίκες παράγουν σύμφωνα με τον FAO περισσότερο από το 60% των τροφίμων)
Ειδικά όσον αφορά την Ελλάδα, οι ΦτΦ υποστηρίζουμε την ανάγκη για ένα καταναλωτικό κίνημα με βάση τις παρακάτω αρχές:
Τη διασφάλιση της επάρκειας και ποιότητας των τροφίμων εκ μέρους των μηχανισμών ελέγχου της πολιτείας.
– Την αρχή του οριζόντιου εμπορίου, της δημιουργίας όσο το δυνατόν αμεσότερων σχέσεων μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών χωρίς την διαμεσολάβηση κερδοσκοπικών επιχειρήσεων επεξεργασίας και διανομής.
Την εξασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών εργασίας και διαβίωσης των εργατών γης και την διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων τους.
– Την αποανάπτυξη, δηλαδή την υιοθέτηση ενός ατομικού και συλλογικού τρόπου παραγωγής και κατανάλωσης της τροφής, την αναδιανομή και οικολογική διαχείριση του φυσικού πλούτου.
Την απομεγέθυνση της φυτικής και ζωικής παραγωγής, την ενθάρρυνση και ενίσχυση των μικρών παραγωγικών μονάδων που χρησιμοποιούν μεθόδους καλλιέργειας ή εκτροφής ζώων και ψαριών φιλικές προς το περιβάλλον.
Την τοπικοποίηση, δηλαδή την οργάνωση της παραγωγής και διανομής της τροφής από τις τοπικές κοινότητες με κύριο κριτήριο την κάλυψη των τοπικών αναγκών.
Την αντικατάσταση των εισαγόμενων μεταλλαγμένων ζωοτροφών με ζωοτροφές που παράγονται σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο και με εγχώριες ποικιλίες σπόρων.
Την εναλλαγή καλλιεργειών, την αγρανάπαυση και την αμειψισπορά με ψυχανθή για τον εμπλουτισμό και τη βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους.
Τη χρήση παραδοσιακών ποικιλιών σπόρων, φυτών και ζωικών ειδώνπου έχουν αποδεδειγμένα μεγαλύτερη αντοχή σε ασθένειες και καλύτερο εγκλιματισμό στις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες.
Τη δημιουργία κοινοτικών τραπεζών σπόρων και την οριζόντια μέσω αυτών ανταλλαγή σπόρων, τις οποίες θα διαχειρίζονται οι κατά τόπους γεωργικοί και καταναλωτικοί συνεταιρισμοί.
Τη διαμόρφωση ολοκληρωμένου εθνικού συστήματος διαχείρισης των υδάτινων πόρων, για την προστασία και βελτίωση της ποιότητας και εξασφάλιση της επάρκειας του νερού ως δημόσιου αγαθού και όχι ως εμπορεύματος, και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων από τους ίδιους τους αγρότες.
Τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος με την επεξεργασία των τροφίμων – όπου αυτό είναι εφικτό – πλησίον του τόπου προέλευσης, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη της οικοτεχνίας και του συνεταιριστικού-συνεργατικού πνεύματος.
Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την υιοθέτηση διατροφικών προτύπων σύμφωνα με τις κλιματολογικές συνθήκες του τόπου τους και τις διαθέσιμες πρώτες ύλες, ανάλογα με την εποχή του χρόνου, για την αξιοποίηση της εγχώριας βιοποικιλότητας.

Το Ελληνικό Δίκτυο Περιβαλλοντικών Κοινωνικών Οργανώσεων «ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ» ιδρύθηκε το 2007 και αποτελεί τμήμα της Διεθνούς Περιβαλλοντικής Οργάνωσης Friends of Nature/NFI (1895). Στους NFI  http://www.nfi.at συμμετέχουν 45  εθνικές οργανώσεις απ΄ όλο τον κόσμο με περισσότερα από 500.000 μέλη. Οι NFI συμπεριλαμβάνονται στους GREEN10/G10 που είναι οι δέκα μεγαλύτερες περιβαλλοντικές οργανώσεις στον κόσμο.