Συνεδριάζει την Τρίτη το Δ.Σ. της Θήβας

Κοινοποίηση στα Social Media

Συνεδριάζει το Δ.Σ. Θήβας στις  24η  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  του 2013, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 19:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1.         Έγκριση του Προγράμματος Επενδύσεων – Τεχνικού Προγράμματος  του Δήμου Θηβαίων έτους 2014 (σχετ. η υπ’αριθ. 13/2013 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής).

2.         Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση υπό την αιγίδα του Δήμου στην πόλη της Θήβας του  προγράμματος «Εκστρατεία ενημέρωσης για το Θαλάσσιο Περιβάλλον και τις Επιστήμες» που εκτελεί ο μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός οργανισμός «Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (HELMERA)» και απευθύνεται σε μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης.

3.         Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο : “Βιοκλιματική αναβάθμιση του δημόσιου ανοικτού χώρου κατά μήκος του ιστορικού ρέματος Χρυσορρόα της Θήβας» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 2007-2013, αποδοχή χρηματοδότησης και ορισμός υπόλογου διαχειριστή.

4.         Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης – σχεδίου διακήρυξης – επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης και τρόπου εκτέλεσης του έργου : «Βιοκλιματική αναβάθμιση του δημοσίου ανοιχτού χώρου ιστορικού ρέματος Χρυσορρόα Θηβών».

5.         Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο : «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης δημοτικών κτιρίων Δήμου Θηβαίων», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013», αποδοχή χρηματοδότησης και ορισμός υπόλογου διαχειριστή.

6.         Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 298/2013 Α.Δ.Σ. σχετικά με την υποβολή αιτήματος προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στ.Ελλάδας για Διόρθωση – Ορθή επανάληψη της απόφασης της Γενικής Γραμματέως αυτής για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Θηβαίων.

7.         Έγκριση  παράτασης εργασιών για το έργο με τίτλο :  «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην περιοχή Αγ.Τριάδα».

8.         Υποβολή πρότασης συγχρηματοδότησης του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στην περιοχή Αγία Τριάδα», στην πρόσκληση 47 της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. στο πλαίσιο του ΕΠ «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007 – 2013».

9.         Αποδοχή της παραίτησης των τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  της ΔΗΚΕΘ, Σωτ.Δρένιου, Κων/νου Βενιζέλου και Μαρίνη Θεοδωρή και του αναπληρωματικού Κων/νου Κεφαλά και ορισμός νέων σε αντικατάστασή τους.

10.       Ορισμός νέου Προέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗΚΕΘ.

11.       Λήψη απόφασης για τη μετατόπιση περιπτέρου στη Δημοτική Κοινότητα Θήβας, μετά από αίτηση του κ. Αργίτη Δημήτριου (σχετ. η υπ’ αριθ. 99/2013 απόφαση της Επ. Ποιότητας Zωής).

12.       Λήψη απόφασης για τη μετατόπιση περιπτέρου στη Δημοτική Κοινότητα Θήβας, μετά από αίτηση της κ. Στέλλας Φίλου. (Σχετ. η υπ’ αριθ. 98/2013 απόφαση της Επ. Ποιότητας Ζωής).

13.       Εξέταση της υπ’ αριθ.  27363/12-09-2013 αιτήσεως της Πανουργιά Αθανασίας του Χαραλάμπους, για παράταση της διάρκειας της ισχύος της υπ’ αριθ. 139/2012 Α.Δ.Σ.περί καταβολής μειωμένου μισθώματος, για το κυλικείο που έχει μισθώσει στο Νεκροταφείο «ΑΝΑΛΗΨΗ».

14.       Διαγραφή προσαυξήσεων από χρηματικό κατάλογο επιβολής προστίμου,  που επιβλήθηκε στην εταιρεία : «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΑΕΒΕ».

15.       Διαγραφή τμήματος οφειλής του οφειλέτη ΜΠΛΟΥΤΗ Λουκά του Γεωργίου στο με αριθ. 298/2012 χρηματικό κατάλογο.

16.       Διαγραφή του χρηματικού καταλόγου 266/2011 λόγω νομιμοποίησης αυθαίρετης κατασκευής με το Ν.4014/2011 στα ονόματα των Λεγάκη Εμμανουήλ και Ράπτη Ζωής.

17.       Αποδοχή πίστωσης ποσού 50.000,00€ από ΣΑΕ 066 για το έργο : «Ανάπλαση και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Δημοτικού Γυμναστηρίου Θηβών» του Δ. Θήβας.

18.       Αποδοχή πίστωσης ποσού 64.670,00€ από το ΥΠ.ΕΣ. και αφορά την 9η εντολή μεταφοράς πιστώσεων ΣΑΤΑ 2013 για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες.

19.       Έκφραση γνώμης σχετικά με την ΜΠΕ λατομείου μαρμάρων του Χρήστου Σ.Παναγιώτου στη θέση «ΠΑΛΗΑΧΟΥΡΙ» της Τ.Κ. Δομβραίνας του Δ.Θηβαίων (Σχετ. η υπ’ αριθ. 97/2013 απόφαση της Επ. Ποιότητας Ζωής).

20.       Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο : «Κατασκευή πεζοδρομίων & Οδοστρωμάτων οδών προέκταση Αγ.Αθανασίου – Μακαρίου & Διρκαίου».

21.       Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο : «Ολοκλήρωση οδοποιίας Αμπελοχωρίου».

22.       Κατανομή πίστωσης ποσού 63.331,65€ για λειτουργικές δαπάνες σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (σχετ. η υπ’ αριθ. 310/2013 Α.Δ.Σ.).

23.       Κατανομή πίστωσης ποσού 9.749,63€ για σχολικούς τροχονόμους περιόδου Ιανουαρίου – Ιουνίου 2013 (σχετ. η υπ’ αριθ. υπ’ αριθ. 310/2013 Α.Δ.Σ.).