Οι ξένες γλώσσες εφαλτήριο για τη διέξοδο από την οικονομική κρίση

Κοινοποίηση στα Social Media

Ζούμε σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον που προσφέρει και θα προσφέρει ευκαιρίες εργασίας πέρα από τα εθνικά σύνορα της κάθε χώρας. Πρωταρχικό ζητούμενο σε αυτό το περιβάλλον είναι η ικανότητα αλληλεπίδρασης και άμεσης επικοινωνίας με άλλους λαούς που επιτυγχάνεται με σωστή εκμάθηση των ξένων γλωσσών. Και σ’ αυτό συντελεί η σημασία που δίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την εκμάθηση ξένων γλωσσών από τους πολίτες της ένωσης. Ήδη από 1995 η ευρωπαϊκή ένωση έθεσε την γλωσσομάθεια ως μια από τις προτεραιότητές της και θέσπισε οδηγίες, κανονισμούς και προγράμματα για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή ταξινόμηση δεξιοτήτων, προσόντων και επαγγελμάτων, η European Skills Competences Qualifications and Occupation E.S.C.O., αποτελεί ένα πολύτιμο υπό κατασκευή εργαλείο το οποίο περιγράφει τις κυριότερες δεξιότητες, ικανότητες και προσόντα που απαιτούνται στα διάφορα επαγγέλματα με τις ξένες γλώσσες να διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο για ένα ευρύ φάσμα επαγγελματιών.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι σταδιακά η εκμάθηση ξένων γλωσσών αποτελεί απαραίτητη δεξιότητα ιδιαίτερα σε ένα παγκοσμιοποιημένο και πολιτισμικό περιβάλλον. Η δύσκολη οικονομική κατάσταση που βιώνουμε σε εθνικό επίπεδο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποβαθμίσει την προσπάθεια απόκτησης προσόντων και εφοδίων που θα βοηθήσουν στη δημιουργία ενός σωστού επαγγελματικού προφίλ, αλλά και στην απόκτηση των δεξιοτήτων μέσα από τις οποίες θα διευκολυνθεί η επικοινωνία με άλλους λαούς.

Η γλώσσα είναι φορέας πολιτισμικών και κοινωνικών στοιχείων μέσα από την οποία γνωρίζουμε την παράδοση και την ιστορία κρατών, λαών και πολιτισμών. Παράλληλα η μάθηση μίας ξένης  γλώσσας συντελεί στην καλύτερη γνώση και εξερεύνηση της μητρικής μας γλώσσας. Έχει ειπωθεί και στο παρελθόν ότι η παιδεία θεωρείται η καλύτερη επένδυση για το μέλλον της χώρας. Εξάλλου η μάθηση είναι εφόδιο που ουσιαστικά είναι χρήσιμο σε όλα τα στάδια της ζωής και οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και οι μαθητές πρέπει να το εκτιμούν και να προσπαθούν γι’ αυτό.

Στη σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα η ανάπτυξη μίας χώρας στο επίπεδο που συνδέεται με την παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα έχει ως αφετηρία την αποδοτικότητα του ατόμου. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση είναι ταυτόχρονα δικαίωμα αλλά και υποχρέωση του εργαζομένου , στον οποίο μεταφέρεται σημαντικό μέρος της ευθύνης διατήρησης της ικανότητας του για απασχόληση.

Κατ’ επέκταση είναι γεγονός ότι εάν δοθεί μεγαλύτερη έμφαση τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο στην απόκτηση δεξιοτήτων και στη δια βίου μάθηση, τα άτομα θα μπορούν να κινηθούν ευκολότερα σε νέες θέσεις απασχόλησης. Η εκμάθηση ξένων γλωσσών αποτελεί το απόλυτο εργαλείο για μια δυναμική είσοδο στην αγορά εργασίας ανεξαρτήτως της φύσης του επαγγέλματος που θα κληθεί να ακολουθήσει ο εν δυνάμει εργαζόμενος.

Η γνώση δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης νέων ευχερειών, τη δυνατότητα ανάπτυξης και αξιοποίησης καινοτόμων ιδεών, εξοικείωσης με τις νέες τεχνολογίες. Άλλωστε, έχουμε φύγει από την κοινωνία του παρελθόντος που η γνώση αποτελούσε δευτερεύουσα λογική και είμαστε στην κοινωνία της γνώσης. Σήμερα τα πάντα κινούνται γύρω από αυτήν. Μοχλοί ανάπτυξης της χώρας είναι οι γνώσεις , δεξιότητες και ικανότητες των πολιτών, πράγμα που πρέπει να λάβουμε όλοι υπ’ όψιν.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ