Οι εξαιρέσεις Δημοτικών Αστυνομικών από το πρόγραμμα “διαθεσιμότητας”

Κοινοποίηση στα Social Media

Εγκύκλιο εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με την ένταξη και την εξαίρεση ένταξης Δημοτικών Αστυνομικών στο πρόγραμμα διαθεσιμότητας.

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – Οι εξαιρέσεις

Με τις διατάξεις του άρθρου 81 παρ. 1 του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» από την 23η.9.2013 καταργούνται στους δήμους οι θέσεις του κλάδου ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας και ΥΕ Δημοτικής Αστυνομίας.

Οι υπάλληλοι των οποίων οι θέσεις καταργούνται, και εφόσον κατείχαν τις θέσεις αυτές την 9η Ιουλίου 2013, εντάσσονται στο πρόγραμμα κινητικότητας, σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ.2 του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως ισχύει.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου στο ανωτέρω πρόγραμμα κινητικότητας δεν  εντάσσεται:

α) ο υπάλληλος που είναι ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον 67% ή πολύτεκνος κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944 (Α` 229), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 3454/2006 (Α`75), εφόσον τα τέκνα, που ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις του ν. 1910/1944, συνοικούν με αυτόν και ανήκουν στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε.,

β) ο υπάλληλος, του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο που ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., και έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ και συνοικεί με αυτόν, έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%,

γ) ο υπάλληλος, ο οποίος, δυνάμει νόμου ή δικαστικής αποφάσεως, ασκεί κατ` αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα τέκνου, που συνοικεί με αυτόν και ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε. και έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ,

δ) ο υπάλληλος, του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος τίθεται σε διαθεσιμότητα, δυνάμει του ν. 4172/2013,

ε) ο υπάλληλος, ο οποίος έχει ορισθεί δικαστικός συμπαραστάτης, δυνάμει δικαστικής αποφάσεως και συνοικεί με τον συμπαραστατούμενο, ο οποίος έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ,

στ) ο υπάλληλος που υπηρετεί σε δήμο, ο οποίος σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 11247/28.12.2012 «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας» (Β` 3465/ 28.12.2012) έχει κάτω από 5.000 μόνιμους κατοίκους, και τέλος,

ζ) ο υπάλληλος που κατέχει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα.

Όπως ρητά προβλέπεται ακολούθως στην ίδια παράγραφο, οι υπάλληλοι, που πληρούν τις προϋποθέσεις των ανωτέρω περιπτώσεων, μετατάσσονται αυτοδικαίως, από τις 23.9.2013, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις κλάδου ή ειδικότητας με τον βασικό τίτλο σπουδών που κατέχουν αντιστοίχως ΠΕ Διοικητικού, ΤΕ Διοικητικού, ΔΕ Διοικητικού ή ΥΕ συναφούς κλάδου ή ειδικότητας με διοικητικά καθήκοντα στο δήμο στον οποίο ανήκε η θέση τους πριν την κατάργησή της.

Ειδικά για το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν κατά την 23η.9.2013.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται η αλήθεια και η ακρίβεια των ιδιοτήτων για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Β΄ της υπ΄ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/2/οικ. 21634//2-8-2013 απόφασης του  Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 1914 Β΄).

ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Ενόψει των ανωτέρω, οι Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού των Δήμων υποχρεούνται να προβούν το αργότερο έως την 24η.9.2013 στον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάλληλοί τους υπάγονται στις προαναφερθείσες εξαιρέσεις.

Μετά την ολοκλήρωση του προαναφερθέντος ελέγχου, το αρμόδιο προς διορισμό όργανο – ο οικείος Δήμαρχος – πρέπει να εκδώσει άμεσα τη διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης μετάταξης από 23.9.2013 των υπαλλήλων που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις.

Η μετάταξη διενεργείται σε προσωποπαγείς θέσεις, αυτοδικαίως εκ του νόμου συνιστώμενες, κλάδου ή ειδικότητας Διοικητικού κατηγορίας αντίστοιχης του βασικού τίτλου σπουδών έκαστου υπαλλήλου.

Η διαπιστωτική πράξη της αυτοδίκαιης μετάταξης πρέπει να αποσταλεί στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης προκειμένου να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού θα πρέπει να αποστείλουν στη Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: a.pagalis@ypes.gr:

1. Αρχείο excel, αναφέροντας σε ενιαίο πίνακα ποσοτικά στοιχεία των Δημοτικών Αστυνομικών που δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα κινητικότητας.

2. Αντίγραφα των διαπιστωτικών πράξεων αυτοδίκαιης μετάταξης υπαλλήλων που ανήκουν στις εξαιρούμενες ομάδες.

από http://www.epoli.gr