Ορισμός νέου Αντιδημάρχου στη Δ.Ε. Βαγίων Δήμου Θηβαίων

Κοινοποίηση στα Social Media

Με την υπ.αριθ. 1340/2013 απόφαση του Δημάρχου Θηβαίων κ. Σπύρου Νικολάου, έγινε δεκτή η αίτηση παραίτησης, για προσωπικούς λόγους, της κας Αικατερίνης Χατζίνα, από τη θέση Αντιδημάρχου και ορίστηκε ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Δρένιος Σωτήριος ως Αντιδήμαρχος του Δήμου Θηβαίων για τη Δημοτική Ενότητα Βαγίων από 06-09-2013 έως 31-08-2014 με τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

Τη λειτουργία και το συντονισμό όλων των υπηρεσιών του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας-Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Επίσης του μεταβιβάστηκαν οι παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες:

· Η ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναιεγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Βαγίων.

· Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων, των εργασιών και της καθαριότητας που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Βαγίων

· Η μέριμνα και την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Βαγίων.

· Η υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Βαγίων.

· Το δικαίωμα υπογραφής του γνησίου των υπογραφών.

· Η επικύρωση των φωτοαντιγράφων.

· Η έκδοση αδειών για την τέλεση πολιτικών γάμων.

· Η τέλεση των πολιτικών γάμων

· Η συνεργασία με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαγίων για την επίλυση των προβλημάτων της.

· Η έκδοση βεβαιώσεων παραγωγικών Λαϊκών Αγορών

Τέλος, στην απόφαση ορίζεται ότι ο Αντιδήμαρχος κ. Δρένιος Σωτήριος του Χαραλάμπους δεν θα λαμβάνει αντιμισθία.