Ενημέρωση από το Δήμο Θηβαίων σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013

Κοινοποίηση στα Social Media

Το 2013 συμπληρώνονται 20 χρόνια από την εισαγωγή της έννοιας της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, βάσει της οποίας κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης απολαμβάνει μία σειρά δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα να κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις δημοτικές εκλογές του κράτους μέλους της διαμονής του, να υποβάλλει αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, της διπλωματικής προστασίας στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της πρωτοβουλίας των ευρωπαίων πολιτών.

Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συχνά αγνοούν τα δικαιώματα αυτά. Το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013 έχει αυτόν ακριβώς το στόχο, να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό, και κυρίως τους νέους, για το πώς μπορούν να επωφεληθούν από τα δικαιώματα αυτά. Ο γενικός σκοπός του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτών 2013 είναι η αύξηση της συνειδητοποίησης και της γνώσης για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που συνδέονται με την ιδιότητα του πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε οι πολίτες να κάνουν πλήρη χρήση των δικαιωμάτων τους που συνδέονται με την ιδιότητα του πολίτη της Ένωσης.

Στις σελίδες του δικτυακού τόπου του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτών 2013, ο οποίος διαμορφώθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο είναι το Εθνικό Σημείο Επαφής για το Έτος, μπορείτε να ενημερωθείτε για:

– το θεσμικό πλαίσιο – Απόφαση

– τη δράση του Υπουργείου Εσωτερικών ως Εθνικού Σημείου Επαφής

– τις δράσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης

– τα δίκτυα με τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς εταίρους και όλες τις τρέχουσες εκδηλώσεις σχετικά με το ΕΕΠ 2013

Ο δικτυακός τόπος τροφοδοτείται συνεχώς με νέα και ανακοινώσεις σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013.

 

Συμπλήρωσε το Ερωτηματολόγιο

Παράλληλα το Υπουργείο Εσωτερικών έχει δημιουργήσει σχετικό σύνδεσμο, όπου έχει αναρτηθεί ερωτηματολόγιο (http://eyc2013.ypes.gr/?page_id=938 ) προς συμπλήρωση, με σκοπό την αποτύπωση χρήσιμων συμπερασμάτων που θα παρουσιαστούν σε σχεδιαζόμενη από το ΥΠΕΣ ημερίδα.