Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θηβαίων για το μέτρο της διαθεσιμότητας

Κοινοποίηση στα Social Media

Σε έκτακτη συνεδρίαση συνήλθε την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2012 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων προκειμένου να συζητήσει και να λάβει σχετική απόφαση για το μέτρο της διαθεσιμότητας των υπαλλήλων ΟΤΑ που προβλέπεται στο «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αθ. Κοκοντίνης εισηγούμενος το κατεπείγον της συνεδρίασης, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από το σώμα, τόνισε ότι η ανάγκη για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το ανωτέρω θέμα κρίνεται σοβαρή και κατεπείγουσα, καθώς εκπνέουν τα χρονικά όρια που θέτει ο Ν.4093/12  και  η με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ – ΔΙΠΙΔΔ/ οικ. 26188/ 12-11-2012 Εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την αποστολή του καταλόγου των ονομάτων των υπαλλήλων,  οι οποίοι τίθενται σε διαθεσιμότητα.

Σημειωτέον ότι ο Δήμος τελεί υπό κατάληψη από την Δευτέρα 12 Νοεμβρίου.

Κατόπιν το λόγο πήρε  ο  Δήμαρχος Θηβαίων κ. Σπύρος Νικολάου ο οποίος είπε χαρακτηριστικά :

«Μετά την ψήφιση του μεσοπρόθεσμου (Ν.4093/9-11-2012), διαπιστώνεται ότι:

α. Υπάρχουν μεγάλα νομικά κενά των διατάξεων αυτού που αφορούν τη διαθεσιμότητα- απολύσεις στο Δημόσιο.

β. Ο συγκεκριμένος νόμος αντιστρατεύεται ευθέως τις θεμελιώδεις και συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας αλλά και της αναλογικότητας, όπως αναφέρουν έγκριτοι εργατολόγοι.

Σύμφωνα με το Νόμο και την ερμηνευτική εγκύκλιο 26188/12-11-2012:

α. Καταργούνται  οι οργανικές θέσεις ΙΔΑΧ και τίθεται σε διαθεσιμότητα οι υπάλληλοι που ανήκουν στις θέσεις αυτές. Συγκεκριμένα αφορά όσους ανήκουν στην κατηγορία ΔΕ Διοικητικού, Διοικητικού Λογιστικού, Διοικητικού – Οικονομικού, Διοικητικών Γραμματέων και οι οποίοι δεν έχουν προσληφθεί με διαγωνισμό και με αντικειμενικά κριτήρια που καθορίζει ο νόμος (ΑΣΕΠ) ή άλλες κατηγορίες, ανάπηροι κ.τ.λ.).

β. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής ο αριθμός των υπαλλήλων που καταρχήν καταλαμβάνονται από τη ρυθμιστική πρέπει:

  • Να είναι τουλάχιστον 10 ανά υπηρεσία ή μεγαλύτερος.
  • Να μη ξεπερνά το 25% του συνολικού αριθμού των τακτικών υπαλλήλων των παραπάνω κλάδων και ειδικοτήτων της υπηρεσίας.
  • Να μη ξεπερνά το 10% του συνόλου του τακτικού προσωπικού που υπηρετεί στον φορέα.

Για την έναρξη στην ρύθμιση αυτή πρέπει απαραίτητα και οι τρεις (3) παραπάνω προϋποθέσεις να ισχύουν .

γ.  Στοιχεία που αποστέλλονται με υποχρέωση του Προϊστάμενου της Δ/νσης Διοικητικού και ανεξάρτητα από το εάν θα προκύψει από την εφαρμογή των κριτηρίων ότι ο φορέας καταλαμβάνεται από τη ρύθμιση για κατάργηση θέσεων :

  • Αριθμός υπαλλήλων ΔΕ ΙΔΑΧ που καταλαμβάνεται από τις διατάξεις του νόμου όπως αναφέρθηκαν παραπάνω
  • Συνολικός αριθμός Διοικητικών υπαλλήλων του φορέα μονίμων και ΙΔΑΧ ανεξαρτήτως Εκπαιδευτικής βαθμίδας
  • Συνολικός αριθμός (μόνιμοι – ΙΔΑΧ) προσωπικού του φορέα.

δ. Τέλος τονίζεται ότι η μη εμπρόθεσμη αποστολή των στοιχείων από τον αρμόδιο υπάλληλο και εντός της προθεσμίας αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο επιβάλλεται πειθαρχική ποινή προστίμου ίσο με το ¼ των αποδοχών του υπαλλήλου.

Μετά τα παραπάνω θέλω να αναφέρω : α) Κατ’ αρχήν όπως προανέφερα σύμφωνα με τον αριθμό των υπαλλήλων του Δήμου, εμείς δεν έχουμε  πρόβλημα, δηλαδή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις δεν εντασσόμεθα στη σχετική διάταξη. Το ίδιο ισχύει και για το Δ.Ο.Θ. – ΔΗΚΕΘ και ΔΕΥΑΘ. β) Η Δημοτική Αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο, από τότε που γεννήθηκε θέμα διαθεσιμότητας και απολύσεων, έχει συνταχθεί με τις απόψεις-θέσεις των δυο (2) σωματείων των υπαλλήλων ότι δηλαδή δεν περισσεύει, όπως συγκεκριμένα είχα αναφέρει, κανείς.

Σε συνέχεια αυτών και μετά τις τελευταίες εξελίξεις, προτείνω και παρακαλώ για ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και παρά το γεγονός ότι δεν εντασσόμεθα στην εν λόγω ρύθμιση περί διαθεσιμότητας :

α. Για την πλήρη αντίθεσή μας στην κατάργηση οργανικών θέσεων και τη διαθεσιμότητα.

       β. Να συμπαρασταθούμε στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στο Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα

       γ. Να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος για να δώσει σχετική εντολή στην αρμόδια υπηρεσία για τη μη αποστολή των στοιχείων που ζητήθηκαν προκειμένου με αυτόν τον τρόπο, ο Δήμος να μη συμπράξει στη διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων για τη διαθεσιμότητα υπαλλήλων.

Στη συνέχεια ακολούθησαν τοποθετήσεις Δημοτικών Συμβούλων επί του θέματος και εκφράστηκαν οι απόψεις των Σωματείων του Δήμου από τους Προέδρους τους.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά τ’ ανωτέρω και έχοντας υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 παρ. 7 του Ν.3852/2010,

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι ΣΕ     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

1.  Εκφράζει  την πλήρη αντίθεσή του στις διατάξεις του Νόμου 4093/2012 που πλήττουν τους ΟΤΑ και το απασχολούμενο σ’ αυτούς προσωπικό.

       2. Τάσσεται ενάντια στο μέτρο της διαθεσιμότητας μονίμων ή αορίστου χρόνου δημοτικών υπαλλήλων, που αποτελεί ουσιαστικά συγκεκαλυμμένη απόλυση. Καλεί την κυβέρνηση να καταργήσει τις σχετικές διατάξεις του Νόμου 4093/2012 (Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο  Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016) και δηλώνει ότι,  συμπαρίσταται και στηρίζει  πολιτικά και νομικά τον αγώνα των εργαζομένων στο Δήμο Θηβαίων.

       3.  Να μη συμπράξει ο Δήμος Θηβαίων καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων για τη διαθεσιμότητα υπαλλήλων (αποστολή καταλόγου ονομάτων, έκδοση ατομικών διοικητικών  πράξεων θέσης σε διαθεσιμότητα κλπ). Αναθέτει στο Δήμαρχο να δώσει τις σχετικές εντολές στην αρμόδια υπηρεσία.

       4. Το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των συλλόγων του προσωπικού του Δήμου θα εξετάσει κάθε πρόσφορο μέσο για την ενημέρωση των πολιτών πάνω στα θέματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος και το προσωπικό αυτού εξαιτίας τις ακολουθούμενης Δημοσιονομικής Πολιτικής.