Τοποθέτηση περ. Συμβούλου Καρακικέ Σεραφείμ για τις Αναπτυξιακές Εταιρίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Κοινοποίηση στα Social Media
  1. Γενικές παρατηρήσεις

Το πρόβλημα σύμφωνα με την έκθεση είναι τι μέλλει γενέσθαι με τις αναπτυξιακές εταιρίες που έχει σήμερα η Περιφέρεια ως διάδοχο σχήμα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και η συμβατότητα της υφιστάμενης κατάστασης με το νομοθετικό πλαίσιο και κυρίως όσα ορίζει ο νόμος 3852/2010.

Τα κείμενα περιγράφουν την γενική υφιστάμενη κατάσταση των αναπτυξιακών εταιριών της Περιφέρειας, χωρίς όμως να υπάρχουν αναλυτικές εκθέσεις και απολογισμοί δράσης, ώστε να υπάρχει μια συνολικότερη και αναλυτικότερη εικόνα της δουλειάς της κάθε αναπτυξιακής εταιρίας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν έχουμε ούτε ένα απλό σημείωμα των ΔΣ των αναπτυξιακών εταιριών της Περιφέρειας ή του Διευθύνοντος Συμβούλου, για να μπορέσουμε να έχουμε μια πληρέστερη και αναλυτικότερη εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης, πέρα από τα γενικά στοιχεία που περιλαμβάνει η έκθεση.

Γενικά, χωρίς να θέλουμε να μηδενίσουμε την όποια προσπάθεια που έγινε από κάποιους ανθρώπους των υφιστάμενων Αναπτυξιακών εταιριών, δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε αναπτυξιακό έργο με συνέχεια, συνοχή και βασισμένο σε ένα επιχειρησιακό σχέδιο, όσα παρατίθενται μέσα από την έκθεση.

Η βασική παρατήρηση λοιπόν είναι ότι εξετάζουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα που συνδέεται με τα αναπτυξιακά προβλήματα της Περιφέρειας, χωρίς όμως να έχουμε στα χέρια μας, α) μια αναλυτική έκθεση αξιολόγησης της μέχρι σήμερα δράσης των υφιστάμενων αναπτυξιακών εταιριών, β) ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο και γ) μια ολοκληρωμένη οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας των υφιστάμενων αναπτυξιακών εταιριών.

  1. Επί μέρους προτάσεις

Η δική μας αντίληψη για τον αναπτυξιακό ρόλο της Περιφέρειας και πως αυτός μπορεί να εξυπηρετηθεί μέσα από μια Αναπτυξιακή Εταιρία, εστιάζει στους εξής βασικούς άξονες :

1. Θεωρούμε κατ’αρχήν ότι το αναπτυξιακό έργο της Περιφέρειας μπορεί να εξυπηρετηθεί καλύτερα και αποτελεσματικότερα, μέσα από μία Αναπτυξιακή Εταιρία και όχι από 3 ή 5 εταιρίες που θα έχουν έδρα τη κάθε μία περιφερειακή ενότητα. Η προσέγγιση αυτή δεν βασίζεται μόνο στο γεγονός ότι ένα ενιαίο αναπτυξιακό σχήμα σε επίπεδο Περιφέρειας διασφαλίζει μεγαλύτερες οικονομίες κλίμακας σε θέματα διαχειριστικής λειτουργίας, αλλά βασικά γιατί έτσι δημιουργούμε καλύτερες προϋποθέσεις να λειτουργήσει ως μια πραγματική περιφερειακή αναπτυξιακή εταιρία. Θα πρέπει τα προβλήματα της ανάπτυξης και γενικότερα τα προβλήματα της περιφέρειας μας,  να τα αντιμετωπίζουμε μέσα από το πρίσμα της περιφερειακής οπτικής και συνείδησης και όχι ως επί μέρους προβλήματα της κάθε περιφερειακής ενότητας. Και μέσα από την οπτική αυτή να αναδεικνύουμε την περιφερειακή διάσταση της κάθε πρωτοβουλίας και την ενότητα που μπορεί να έχει αυτή στα πλαίσια της περιφερειακής αναπτυξιακής ολοκλήρωσης.

  1. Με βάση αυτή τη γενική προσέγγιση υποστηρίζουμε την ύπαρξη και λειτουργία μιας περιφερειακής αναπτυξιακής εταιρίας. Οπότε μπορούμε να προκρίνουμε την δημιουργία νέας εταιρίας με βάση το νόμο 3852/2010 η οποία θα απορροφήσει τις υφιστάμενες.  Ασφαλώς η εταιρία αυτή θα μπορούσε να ιδρύσει υποκαταστήματα στις έδρες των περιφερειακών ενοτήτων, εάν και εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο και αναγκαίο από την ίδια την εταιρία.
  2. Η νέα εταιρία θα πρέπει να στελεχωθεί με τα πιο ικανά και δημιουργικά στελέχη της Περιφέρειας μέσα από διαδικασίες εσωτερικών μετατάξεων, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια αλλά και κίνητρα που μπορούμε να θεσπίσουμε, αλλά και την διαφάνεια και αξιοκρατία όλων των διαδικασιών συγκρότησης και σύστασης του νέου φορέα. Οι υφιστάμενες εταιρίες των 5-6 στελεχών είναι αδύνατον να παράγουν αναπτυξιακό έργο και γι αυτό η νέα εταιρία που θα δημιουργηθεί, αφού απαντήσουμε στα ερωτήματα, τι θέλουμε να κάνει, θα πρέπει να οργανώσουμε τα συγκεκριμένα οργανογράμματα, να περιγράψουμε με σαφήνεια τις θέσεις εργασίας που θα απαιτηθούν και στη βάση αυτών των αναγκών θα γίνουν όλες οι μετατάξεις/προσλήψεις με αξιοκρατικά κριτήρια.
  3. Θα πρέπει να καθορίσουμε με ακρίβεια το ρόλο και τους σκοπούς αυτής της αναπτυξιακής εταιρίας στα πλαίσια βεβαίως που ορίζει ο νόμος, αλλά δίνοντας και ένα πιο συγκεκριμένο χαρακτήρα και περιεχόμενο σε σχέση με της ανάγκες της δικής μας περιφέρειας. Άρα θα χρειαστεί να συνταχθεί ένα συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο θα αποτελέσει και το πλαίσιο δράσης της αναπτυξιακής εταιρίας.
  4. Θα πρέπει να καθιερωθεί ο ετήσιος απολογισμός της διοίκησης της εταιρίας ενώπιον του Περιφερειακού Συμβουλίου και η αξιολόγηση της διοίκησής του. Επίσης στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να οργανωθεί και να καθιερωθεί μια διαρκής διαδικασία αξιολόγησης των δομών και των στελεχών της αναπτυξιακής εταιρίας και όσον αφορά τα έργα που υλοποιεί αλλά και γενικότερα.

Στα πλαίσια αυτά θεωρούμε ότι η συζήτηση και οι αποφάσεις του ΠΣ για το θέμα θα πρέπει να γίνουν και να ολοκληρωθούν στα πλαίσια των προτάσεων που σας καταθέτουμε, ώστε πραγματικά να έχει κάποιο νόημα η αντίληψη περί βιώσιμης ανάπτυξης και αναπτυξιακού ρόλου της Περιφέρειας, που όλοι τουλάχιστον στα λόγια υποστηρίζουμε.

 

ΚΑΡΑΚΙΚΕΣ  ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΠΕΡ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ