Δελτίο (3ο) γεωργικών προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια της Π.Ε. Βοιωτίας

Κοινοποίηση στα Social Media

Το συγκεκριμένο Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων (Δ.Γ.Π.) αποτελεί συνέχεια του 2ου Δ.Γ.Π. και καταρτίστηκε από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας, σε συνεργασία με το Π.Κ.Π.Φ.& Π.Ε. Μαγνησίας και απευθύνεται στους βαμβακοπαραγωγούς, με σκοπό την ενημέρωσή τους, για την αποτελεσματική φυτοπροστασία της βαμβακοκαλλιέργειας.

 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ─ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ.

1.         Την εποχή αυτή οι βαμβακοκαλλιέργειες βρίσκονται στο βλαστικό στάδιο της έναρξης του ανοίγματος των καρυδιών.

2.         Οι συλλήψεις ακμαίων στο δίκτυο των φερομονικών παγίδων παρουσιάζουν τις τελευταίες ημέρες απότομη αύξηση, τόσο για το πράσινο, όσο και για το ρόδινο σκουλήκι. Η αύξηση των συλλήψεων των ακμαίων είναι πολύ μεγαλύτερη για το πράσινο σκουλήκι και εμφανίζεται σε όλες τις περιοχές βαμβακοκαλλιέργειας της Π.Ε. Βοιωτίας.

3.         Γενικώς, οι μέχρι τώρα επιτόπιοι έλεγχοι και οι δειγματοληψίες που έχουν διενεργηθεί από τους γεωπόνους της Υπηρεσίας στις περιοχές που εμφανίζουν μία αυξανόμενη δραστηριότητα ακμαίων του πράσινου σκουληκιού, δεν έδειξαν προσβολές σε ανησυχητικό στάδιο, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων που έγιναν επεμβάσεις κυρίως με εντομοκτόνα βακίλου.

4.         Σε αυτό το στάδιο θεωρείται μικρός ο κίνδυνος προσβολών των καρυδιών από το πράσινο σκουλήκι εκτός ολίγων εξαιρέσεων όψιμων καλλιεργειών. Στις όψιμες καλλιέργειες οι παραγωγοί πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να προβαίνουν σε ελέγχους τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα..

5.         Οι αντίστοιχοι επιτόπιοι έλεγχοι και οι δειγματοληψίες που διενεργήθηκαν για το ρόδινο σκουλήκι, κυρίως σε περιοχές με αυξημένες συλλήψεις ακμαίων, δεν έδειξαν προσβολές στα άνθη (ροζέτες).

6.         Ο βαμβακοκαλλιέργειες όλων των περιοχών βρίσκονται συνεχώς υπό στενή παρακολούθηση, για την έγκαιρη διαπίστωση πιθανής έξαρσης εντομολογικής προσβολής, σε επίπεδα ανώτερα από τα όρια επέμβασης.

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ─ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Συστήνεται στους παραγωγούς να κάνουν ορθολογική χρήση των αζωτούχων λιπασμάτων, καθώς επίσης και της άρδευσης, τόσο ως προς την ποσότητα νερού ανά άρδευση, όσο και ως προς τον αριθμό των αρδεύσεων. Η υπερβολική αζωτούχος λίπανση και η υπερβολική άρδευση, ευνοούν τη βλάστηση (ύψος φυτών, μεγάλα μεσογονάτια διαστήματα, συνεχείς εκπτύξεις νέων βλαστών και χτενιών) και ταυτόχρονα μειώνουν ανάλογα το ρυθμό άνθισης και καρπόδεσης. Η διαμόρφωση ανώριμων φυτικών ιστών λόγω βλαστομανίας, καθώς και η καθυστέρηση του σχηματισμού και της εξέλιξης των καρποφόρων οργάνων, δημιουργούν συνθήκες που ευνοούν την προσέλκυση των εντομολογικών εχθρών και κυρίως του πράσινου σκουληκιού, αλλά και ασθενειών.

Για τους παραπάνω λόγους, στην περίπτωση των βαμβακοφυτειών που παρουσιάζουν συμπτώματα βλαστομανίας, είναι επιβεβλημένη η εφαρμογή ρυθμιστών ανάπτυξης με εγκεκριμένα σκευάσματα και τις ενδεικνυόμενες κατά περίπτωση δοσολογίες.

Αυτή την εποχή και σε αυτό το στάδιο της καλλιέργειας, οι ψεκασμοί εναντίον του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού συνιστάται να γίνονται μόνο εφόσον μετά από τακτικές επιτόπιες παρατηρήσεις και δειγματοληψίες, διαπιστώνεται υπέρβαση των προτεινόμενων ορίων επέμβασης.

Υπενθυμίζεται, ότι οι συλλήψεις ακμαίων (πεταλούδων) στις φερομονικές παγίδες, δεν αποτελούν κριτήριο για την εφαρμογή επέμβασης με εντομοκτόνα.

Οι φερομονικές παγίδες είναι απλώς μέσα πρόγνωσης και βοηθούν στον προσδιορισμό των περιόδων δραστηριότητας του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού. Όμως, σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν εργαλεία εκτίμησης του κινδύνου προσβολής, αλλά και του ύψους της προσβολής. Ο μοναδικός τρόπος πρόγνωσης και εκτίμησης του κινδύνου από τους εντομολογικούς εχθρούς και ιδιαίτερα από το πράσινο και το ρόδινο σκουλήκι, είναι οι επιτόπιες παρατηρήσεις και οι δειγματοληψίες.

Για τους παραπάνω λόγους και προκειμένου οι βαμβακοκαλλιεργητές να έχουν σαφή εικόνα του κινδύνου προσβολής των καλλιεργειών τους από το πράσινο και το ρόδινο σκουλήκι, συστήνεται ως απαραίτητο, να επισκοπούν τις καλλιέργειές τους δύο (2) φορές την εβδομάδα και συγκεκριμένα:

 

Για το πράσινο σκουλήκι  και  Μόνο σε όψιμες καλλιέργειες:

Κατά τη διάρκεια αυτής της δεύτερης περιόδου προσβολής της βαμβακοκαλλιέργειας από το έντομο, συνιστάται στους καλλιεργητές να ελέγχουν τις φυτείες κάθε 2 ημέρες και να επεμβαίνουν με εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, μόνο όταν διαπιστώνουν πάνω από 4 μικρές προνύμφες (μήκους μέχρι 1 εκατοστό) σε 100 τυχαία επιλεγμένα φυτά (διασχίζοντας όλη την έκταση διαγωνίως) ή εναλλακτικά πάνω από μία (1) νεαρή προνύμφη στα φυτά ενάμισι (1,5) μέτρου επί της γραμμής. Στην περίπτωση επανάληψης του ψεκασμού, καλό είναι να χρησιμοποιούνται φυτοπροστατευτικά προιόντα με διαφορετικό τρόπο δράσης. Ο ψεκασμός είναι περισσότερο αποτελεσματικός όταν γίνεται νωρίς, δηλαδή σε νεαρές προνύμφες μήκους μέχρι ένα (1) εκατοστό. Συνεπώς, ο έγκαιρος ψεκασμός είναι καθοριστικής σημασίας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των πληθυσμών του πράσινου σκουληκιού και για την αποφυγή ζημιών οικονομικής σημασίας.

 

Για το ρόδινο σκουλήκι:

Το όριο επέμβασης όσον αφορά την προσβολή στα άνθη σε όψιμες καλλιέργειες είναι είκοσι (20) προσβεβλημένα άνθη (ροζέτες) σε δείγμα 100 ανθέων, από τουλάχιστον πέντε (5) αντιπροσωπευτικά σημεία της φυτείας.

Το όριο επέμβασης στα νεαρά καρύδια είναι πέντε ως οκτώ (5─8) προνύμφες μέσα σε καρύδια ηλικίας περίπου δύο ως τριών (2─3) εβδομάδων, σε τυχαίο δείγμα που λαμβάνεται κατά τη διαγώνιο της φυτείας. Επισημαίνεται ότι η διαπίστωση της προσβολής στα καρύδια απαιτεί απαραίτητα δειγματοληψία και προσεκτική εξέταση του εσωτερικού των καρυδιών με μεγεθυντικό φακό.

Ψεκασμοί εναντίον του ρόδινου σκουληκιού συνιστώνται μόνο στην περίπτωση που διαπιστώνεται υπέρβαση των ανωτέρω ορίων.

Επίσης, οι επεμβάσεις είναι αποτελεσματικές μόνο όταν διενεργούνται έγκαιρα, δηλαδή πριν οι νεαρές προνύμφες του ρόδινου σκουληκιού εισχωρήσουν μέσα στο καρύδι. Η θανάτωση των προνυμφών που προλαβαίνουν να μπουν στο καρύδι είναι πρακτικά αδύνατη και συνεπώς η καταστροφή του καρυδιού είναι βέβαιη.

Υπενθυμίζεται ότι:

1.         Οι ψεκασμοί καλό είναι να διενεργούνται βραδινές ώρες για την προστασία των μελισσών και διότι τα ακμαία του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού είναι περισσότερο δραστήρια κατά τη διάρκεια της νύχτας.

2.         Οι βαμβακοπαραγωγοί είναι αποκλειστικά και μόνοι υπεύθυνοι για την επιλογή των επεμβάσεων, σχετικά με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τον τρόπο και το χρόνο εφαρμογής τους στις συνθήκες της καλλιέργειάς τους, καθώς και για τους λοιπούς χειρισμούς, που συμβάλουν στις ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις της καλλιέργειας.

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1.         Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες εφαρμογής των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης.

2.         Να ειδοποιούνται οι μελισσοκόμοι της περιοχής για την απομάκρυνση των μελισσoσμηνών τους.

3.         Οι ψεκασμοί να εφαρμόζονται αμέσως με την δύση του ηλίου.

 

 

ΜΕ Ε.Π.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΝΙΚ. ΜΥΛΩΝΑΣ