Πληρωμές ύψους 130 εκατ. ευρώ του ΥΠΑΑΤ στη διάρκεια του καλοκαιριού από 1η Ιουλίου 2013 έως σήμερα

Κοινοποίηση στα Social Media

To Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώνει τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του καλοκαιριού, από την 1η Ιουλίου έως και σήμερα, για τα επιχειρησιακά προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας για την περίοδο 2007-2013, οι οποίες ανήλθαν σε ποσό ύψους περίπου 130 εκ. ευρώ.

Οι πληρωμές αυτές αφορούν πόρους που διατέθηκαν τόσο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) όσο και από τον Τακτικό Προϋπολογισμό και πραγματοποιήθηκαν από τον Οργανισμό Πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ).

Το ΥπΑΑΤ διευκρινίζει ότι τα πρόσφατα στοιχεία πληρωμών που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών αφορούν στην περίοδο πριν τις 30 Ιουνίου 2013 και δεν φέρουν ενσωματωμένες τις πληρωμές που ανακοινώνονται σήμερα.  Είναι γεγονός ότι, κάθε έτος, η εκτέλεση των πληρωμών, τόσο αυτών που βασίζονται στον Τακτικό Προϋπολογισμό (π.χ. Εξισωτική αποζημίωση), όσο και αυτών που σχετίζονται με πληρωμές του ΠΔΕ, εμφανίζουν μία υστέρηση διότι χρειάζεται να υπογραφούν οι σχετικές αποφάσεις διάθεσης πιστώσεων και από το Υπουργείο Οικονομικών, οι οποίες λόγω της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας, υπογράφονται συνήθως την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου.

Με αφορμή την ανακοίνωση πληρωμών, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης, δήλωσε ότι:

«Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ο ΟΠΕΚΕΠΕ καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη πληρωμή των δικαιούχων. Δεν διεκόπη η ροή της χρηματοδότησης και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων πληρωμής του ΥπΑΑΤ προς τους αγρότες και τους δικαιούχους στη δύσκολη συγκυρία. Ειδικά για τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που αφορούν επενδύσεις και δημόσια έργα, θα πρέπει οι δικαιούχοι να επιταχύνουν τις διαδικασίες υλοποίησης, ώστε τα επίπεδα πληρωμών να εξασφαλίσουν την κάλυψη του στόχου ν+2 για τη χώρα μας για το 2013. Οι αναγκαίες πιστώσεις έχουν εξασφαλισθεί  και οι επενδυτές-δικαιούχοι να είναι σίγουροι ότι αμέσως μετά την υποβολή των δικαιολογητικών τους οι πληρωμές θα γίνονται άμεσα».. 

 

Πίνακας Πληρωμών  Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας

από 1/7/2013  έως 16/8/2013

 

ΤΑΜΕΙΟ

ΜΕΤΡΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ποσό Πληρωμής €

ΕΓΤΑΑ 112

Εγκατάσταση νέων γεωργών

1.195.800,00

ΕΓΤΑΑ 113

Πρόωρη συνταξιοδότηση

14.234.772,35

ΕΓΤΑΑ 121

Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (Σχέδια Βελτίωσης)

1.394.307,60

ΕΓΤΑΑ 123

Προστιθέμενη αξία στα γεωργικά και δασοκομικά προϊόντα

2.254.021,51

ΕΓΤΑΑ 125

Υποδομή σχετική με την ανάπτυξη και την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας

5.405.288,11

ΕΓΤΑΑ 132

Συμμετοχή γεωργών σε προγράμματα για την ποιότητα τροφίμων

1.150,62

ΕΓΤΑΑ 144

Γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπό αναδιάρθρωση εξαιτίας της μεταρρύθμισης της κοινής οργάνωσης της αγοράς

34.950,71

ΕΓΤΑΑ 211

Ενισχύσεις λόγω φυσικών μειονεκτημάτων στους γεωργούς ορεινών περιοχών

53.640.680,36

ΕΓΤΑΑ 212

Ενισχύσεις λόγω φυσικών μειονεκτημάτων στους γεωργούς περιοχών εκτός των ορεινών περιοχών

27.698.966,20

ΕΓΤΑΑ 214

Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις

12.256.162,25

ΕΓΤΑΑ 216

Μη παραγωγικές επενδύσεις

117.209,04

ΕΓΤΑΑ 221

Πρώτη δάσωση γεωργικής γης

988.126,98

ΕΓΤΑΑ 226

Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και καθιέρωση δράσεων πρόληψης

1.059.882,94

ΕΓΤΑΑ 311

Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες

86.266,84

ΕΓΤΑΑ 312

Δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων

41.908,98

ΕΓΤΑΑ 313

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων

449.228,29

ΕΓΤΑΑ 321

Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό

37.300,16

ΕΓΤΑΑ 322

Ανάπλαση και ανάπτυξη χωριών

454.493,00

ΕΓΤΑΑ 323

Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς

73.492,05

ΕΓΤΑΑ 411

Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Ανταγωνιστικότητα

379.168,35

ΕΓΤΑΑ 413

Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Ποιότητα ζωής/διαφοροποίηση

2.492.974,20

ΕΓΤΑΑ 431

Λειτουργία της ομάδας τοπικής δράσης, απόκτηση δεξιοτήτων και ευαισθητοποίηση της περιοχής κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 59

925.734,77

ΕΓΤΑΑ 511

Τεχνική βοήθεια

1.122.817,93

Σύνολο – ΕΓΤΑΑ    

 

126.344.703,24

 

ΕΤΑ 111

Μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων

1.337.978,91

ΕΤΑ 333

Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, καταφύγια

832.013,13

ΕΤΑ 334

Ανάπτυξη νέων αγορών και εκστρατείες προώθησης

96.273,98

ΕΤΑ 551

Τεχνική βοήθεια

26.072,17

Σύνολο – ΕΤΑ    

2.292.338,19

 

Γενικό άθροισμα    

128.637.041,43