Ενημέρωση για τις άδειες λαϊκής

Κοινοποίηση στα Social Media

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας ενημερώνει τους

παραγωγούς αγροτικών προϊόντων που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ή ανανεώσουν

παραγωγική άδεια πωλητή λαϊκών αγορών , ότι στα δικαιολογητικά που υποβάλουν

προβλέπεται για τα μισθωμένα αγροτεμάχια ,αντίγραφο συμβολαιογραφικής πράξης ή

μισθωτήριο συμβόλαιο ( ενοικιαστήριο ) ως κάτωθι:

Για μονοετείς καλλιέργειες ετήσιας ή μικρότερης διάρκειας , το μισθωτήριο πρέπει να

συνομολογηθεί και θεωρηθεί τρείς ( 3 ) τουλάχιστον μήνες πριν την έναρξη της

καλλιεργητικής περιόδου από την οικεία Δ. Ο. Υ. ή από τον οικείο Δήμο με την προϋπόθεση

ότι υπάρχει στη θεώρηση αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία

Για πολυετείς καλλιέργειες ( δενδροκαλλιέργειες ή αμπελοκαλλιέργειες ) το μισθωτήριο

συμβόλαιο πρέπει να είναι πενταετούς διάρκειας και να έχει συνομολογηθεί το

προηγούμενο , από την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου έτος, όπως αυτό προκύπτει

από τν σχετική βεβαίωση της Δ.Ο.Υ.

Τονίζεται ότι αν στα μισθωτήρια δεν αναγράφονται τα παραπάνω , δεν χορηγείται ή

ανανεώνεται η παραγωγική άδεια.

 

ΜΕ Ε.Π.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ