Σοβαρότατα ζητήματα υγείας και ασφάλειας των πυροσβεστών

Κοινοποίηση στα Social Media

Ερώτηση με θέμα Σοβαρότατα ζητήματα υγείας και ασφάλειας των πυροσβεστών, κατέθεσε ο βουλευτής Βοιωτίας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Σταθάς προς τους υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθώς και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη:

Το ζήτημα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος είναι εξέχουσας σημασίας καθώς αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες αναβάθμισης του Σώματος και δικαίωση για το μάχιμο Πυροσβέστη.

Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και το Πυροσβεστικό Σώμα έχουν υποχρέωση να παρέχουν σε όλο το προσωπικό, τόσο στο μόνιμο και ΠΠΥ όσο και στο συμβασιούχο, ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον εργασίας και διαβίωσης απαλλαγμένο από κινδύνους. Η πολιτεία το 2006 ίδρυσε στο ΑΠΣ τη Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας με στόχο το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός Συστήματος Υγιεινής και Ασφάλειας στο οποίο θα λαμβάνονται υπόψη όλες οι δραστηριότητες του προσωπικού συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες, προκειμένου να καθοριστούν κατάλληλες διαδικασίες για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που πηγάζουν από αυτές.

Επίσης με την παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν.3144/2003 (ΦΕΚ 111) τέθηκε (από το 2003 δηλαδή) σε ισχύ όλο το περί Υγιεινής και Ασφάλειας Νομοθετικό Πλαίσιο για το Π.Σ.

Το Νομοθετικό αυτό Πλαίσιο Κωδικοποιήθηκε με τον Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84), όπου συμπεριλήφθηκε και η προαναφερθείσα διάταξη.

Η διάταξη αυτή για το Π.Σ. διαχωρίζει τις δραστηριότητες του προσωπικού του Π.Σ. (δηλαδή όλων αυτών που εργάζονται στο Π.Σ. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, ακόμα και τους Εθελοντές) σε δύο είδη :

Α. στις δραστηριότητες που δεν παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες (γραφεία, μέσα σε σταθμούς κλπ., δηλαδή μέσα στους Χώρους Εργασίας των Υπηρεσιών μας, όπου οι συνθήκες είναι σχεδόν πάντα ελεγχόμενες και προβλέψιμες). Και

Β. στις δραστηριότητες που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες, δηλαδή εκείνες τις δραστηριότητες που δεν γίνονται σε τόπο και χρόνο ελεγχόμενο και προβλέψιμο από την υπηρεσία, και επομένως είναι οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα έξω από τους χώρους των υπηρεσιών – εγκαταστάσεων του Π.Σ., δραστηριότητες σαφώς και με μεγαλύτερη επικινδυνότητα και που εν κατακλείδι πρόκειται για τις δραστηριότητες «κατά τις επεμβάσεις». Σε ότι δε αφορά τις δραστηριότητες που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες, δηλαδή αυτές των επεμβάσεων, η διάταξη αυτή του νόμου ορίζει ότι πρέπει να εκδοθούν Προεδρικά Διατάγματα για την λήψη των κατάλληλων μέτρων προς άρση ή τουλάχιστον μείωση της επικινδυνότητάς τους.

Εννοείται δηλαδή, ότι για τις δραστηριότητες που δεν παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες, δηλαδή για αυτές που λαμβάνουν χώρα μέσα στους χώρους – εγκαταστάσεις των Υπηρεσιών μας, ισχύει και πρέπει να εφαρμόζεται ήδη από το 2003 όλο το Νομοθετικό πλαίσιο περί ΥΑΕ στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Αλλιώς τι έννοια θα είχε το να τεθεί σε ισχύ το νομοθετικό αυτό πλαίσιο για τα Σώματα Ασφαλείας και το Στρατό. Τα Προεδρικά μάλιστα Διατάγματα ΥΑΕ κατά τις Επιχειρήσεις, πρέπει να θεσμοθετούν Μέτρα άρσης ή μείωσης της επικινδυνότητας προφανώς και κατά λογική συνεπαγωγή αυξημένα σε σχέση με τα ισχύοντα μέτρα ΥΑΕ στους Χώρους Εργασίας, αλλιώς δεν θα είχε έννοια και δεν θα υπήρχε ανάγκη ούτε να γίνεται διαχωρισμός των δραστηριοτήτων, ούτε να υπάρχει αυτή η νομοθετημένη εξουσιοδότηση για έκδοση ειδικότερων κανόνων – διατάξεων με Π.Δ.

Η Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας του Α.Π.Σ., εκπόνησε σχέδιο Π.Δ. για τα Μέτρα ΥΑΕ κατά τις επιχειρήσεις (όπου διασαφηνίζεται και το ποιες είναι οι δραστηριότητες αυτές), το οποίο εγκρίθηκε ήδη τον Δεκέμβριο του 2008 όπως προβλέπεται από το Συμβούλιο ΥΑΕ του Υπουργείου Εργασίας, και υπογράφηκε από αρμόδιους Υπουργούς ήδη από αρχές του 2009, πέρασε από την Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής, αλλά δεν το υπέγραψε ο Υπουργός Οικονομικών, μη αποδεχόμενος την Έκθεση Οικονομικής επιβάρυνσης που συνέταξε η Διεύθυνση Οικονομικών του ΑΠΣ, λόγω επιβάρυνσης του Προϋπολογισμού του ΠΣ κατά περίπου 100.000 ευρώ όπως εκτίμησε.

Το σχέδιο όμως αυτό Προεδρικού Διατάγματος ΥΑΕ κατά τις Επιχειρήσεις, στην πραγματικότητα και σε αντίθεση με την Έκθεση Οικονομικής Επιβάρυνσης της Διεύθυνσης Οικονομικών του ΑΠΣ, δεν επιβαρύνει οικονομικά τον Προϋπολογισμό του Σώματος καθόλου, αφού δεν προκαλούνται επιπλέον δαπάνες (όπως για Εκπαίδευση, Υλικά, κ.α.) από εκείνες τις αντίστοιχες αν όχι όμοιες που ήδη προβλέπονται, συμπεριλαμβάνονται και ήδη εμπεριέχονται στους Προϋπολογισμούς των άλλων αρμόδιων Διευθύνσεων του ΑΠΣ.

Αντιθέτως, το Σχέδιο αυτό Π.Δ., εμπεριέχει διάταξη με την οποία δίνεται το δικαίωμα σε Αξιωματικούς του Σώματος (υπό προϋποθέσεις κυρίως εκπαίδευσής τους) να ασκούν τα καθήκοντα και να παρέχουν υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας στο Σώμα, επιφέροντας έτσι εξοικονόμηση από 500.000 ως 1.000.000 περίπου ευρώ από αυτή τη δαπάνη που αποτελεί εκ του Νόμου ανελαστική υποχρέωση!

Πάντως το ότι δεν δημοσιεύθηκε ακόμα ώστε να τεθεί σε εφαρμογή αποτελεί αμέλεια και αναλγησία προς τον Μάχιμο Πυροσβέστη.

Διευκρινίζεται ότι το ωράριο που προβλέπεται στο Σχέδιο αυτό ΠΔ αφορά ειδικές και συγκεκριμένες έκτακτες καταστάσεις (π.χ. μεγάλες πολυήμερες Δασικές φωτιές και μακριά από την Υπηρεσία) κατά τις επεμβάσεις, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και με κάποια ανώτατα ανθρώπινα χρονικά όρια εργασίας και διευθέτησης χρόνου αυτής.

Σε ότι αφορά τις δραστηριότητες που δεν παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες, δηλαδή την ΥΑΕ στους Χώρους Εργασίας και συγκεκριμένα στις κτηριακές και άλλες εγκαταστάσεις που χρησιμοποιεί το Σώμα, όπως έχει ήδη ειπωθεί, ισχύουν και θα έπρεπε ήδη από το 2003 να εφαρμόζονται, οι διατάξεις της περί ΥΑΕ νομοθεσίας όπως αυτές κωδικοποιήθηκαν με τον Ν3850/2010.

Ειδικότερα, σύμφωνα με αυτές τις διατάξεις, το Υπουργείο μας ως «Εργοδότης», έχει τις κάτωθι υποχρεώσεις όπως ο Ν. 3850/2010 ορίζει :

α. να χρησιμοποιεί υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας παρ.1 του άρ.8

β. να χρησιμοποιεί υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας παρ.2 του άρ.8

γ. να συστήσει Εσωτερική Υπηρεσία Προστασίας Πρόληψης παρ.9 άρ.9

δ. να έχει γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, εδάφιο α της παρ.1 του άρθ.43

ε. να τηρεί Ιατρικό Φάκελο για κάθε εργαζόμενο – υπάλληλό του, που να περιέχει και το ατομικό Βιβλιάριο Επαγγελματικού Κινδύνου, όπως η παρ.9 του άρ. 18 του Ν.3850/2010 ορίζει, καθώς και κάθε άλλη προβλεπόμενη διαδικασία ή αρχείο.

Το κόστος των εκ του νόμου υποχρεωτικών και ανελαστικών αυτών δαπανών ανέρχεται σε 700.000 περίπου ευρώ ετησίως, συμπεριλαμβάνοντας τα πάντα, δηλαδή περίπου 55 Ευρώ ετησίως για την Υγεία και Ασφάλεια κάθε Πυροσβέστη.

Για την μη εφαρμογή των περί ΥΑΕ διατάξεων, ο Ν3850/2010 προβλέπει διοικητικές και ποινικές Κυρώσεις. Οι διοικητικές κυρώσεις προβλέπονται από το άρθρο 71, και οι ποινικές από το άρθρο 72 του Νόμου αυτού. Οι προβλεπόμενες από το άρθρο 71 διοικητικές Κυρώσεις, για το Π.Σ. που υπάγεται στον Δημόσιο Τομέα, καθορίζουν το να γίνει απλά και μόνο από το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), η έγγραφη ενημέρωση για τις παραβάσεις διατάξεων της περί ΥΑΕ Νομοθεσίας, προς τους υπουργούς Εργασίας, Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, προφανώς προκειμένου αυτοί να ερευνήσουν, αποδώσουν ευθύνες και διατάξουν τα αρμόδια και υπεύθυνα όργανα – υπαλλήλους να εφαρμόσουν τις διατάξεις του Νόμου. Από την άλλη πλευρά οι Ποινικές Κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 72, εναντίον του «Εργοδότη» που σαφώς είναι το Π.Σ., επιβάλλονται στον νόμιμο εκπρόσωπό του, δηλαδή οι κατηγορίες προσωποποιούνται. Με βάση την παρ.1 του άρθρου 3 (“Το ΠΣ διέπεται από ιδιαίτερους κανονισμούς …”), την παρ.1 του άρθρου 5 (“Το ΑΠΣ έχει έδρα την πρωτεύουσα του Κράτους, είναι ανώτατη επιτελική Υπηρεσία, με την οποία ο Αρχηγός ασκεί την διοίκηση του Σώματος …”) και την παρ.2 του άρθρου 5 (“Το ΑΠΣ επικουρεί τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του και αποτελεί την προϊσταμένη αρχή των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών που συγκροτούν το Π.Σ.”) του Ν3511 (ΦΕΚ 258) του Π.Σ., το Σώμα εκπροσωπείται από τον Αρχηγό του. Ευθύνονται, συνεπώς, διαχρονικά από το 2003 συλλογικά και ατομικά η πολιτική και φυσική ηγεσία του Π.Σ. για την μη εφαρμογή της ισχύουσας περί ΥΑΕ Νομοθεσίας στους Χώρους Εργασίας μας, καθώς μπορούν άμεσα να την επιβάλλουν με κατάλληλες κατευθύνσεις, οδηγίες προς τη φυσική από την πολιτική ηγεσία και Διαταγές προς τους Διοικητές ή Διευθυντές ως εκπροσώπους του και εκπροσώπους του «Εργοδότη» στις Εγκαταστάσεις του Σώματος.

Χωρίς εφαρμογή των Νόμων περί Υγείας και Ασφάλειας μέσω ενός σύγχρονου Συστήματος Διαχείρισής του δεν θα υπάρξει ποτέ καλό επίπεδο Ποιότητας Υπηρεσιών ούτε πραγματική αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Σώματος και επομένως δεν θα γίνει ποτέ δυνατή η Πιστοποίηση Ποιότητας των Υπηρεσιών του Π.Σ.

 

Με βάση τα ανωτέρω,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  1. Παρέχονται στους εργαζομένους του Π.Σ. (Μόνιμους, Πενταετούς Υποχρέωσης και Εποχικούς), οι Υπηρεσίες του Τεχνικού Ασφάλειας (Τ.Α.) και Ιατρού Εργασίας (Ι.Ε) όπως η νομοθεσία προβλέπει;
  2. Υπάρχουν θεωρημένα βιβλία  Τ.Α. και Ι.Ε. στα οποία καταχωρούνται οι υποδείξεις τους ; Γνωστοποιούνται στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας η παροχή υπηρεσιών Τ.Α. και Ι.Ε. καθώς και το πρόγραμμα επισκέψεων τους;
  3. Υπάρχει μέριμνα για τη σύνταξη γραπτής εκτίμησης  του Επαγγελματικού κινδύνου;
  4. Τηρούνται ανά “Εγκατάσταση” τα παρακάτω στοιχεία: βιβλίο ατυχημάτων, κατάλογος των εργατικών ατυχημάτων, ατομικός ιατρικός φάκελος για κάθε εργαζόμενο, βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται τα συλλογικά και ανώνυμα αποτελέσματα των βιολογικών εξετάσεων στις περιπτώσεις που αυτές προβλέπονται , βιβλίο συντήρησης; 
  1. Αναγγέλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες τα εργατικά ατυχήματα;
  1. Για τις δραστηριότητες του ένστολου προσωπικού του Π.Σ. που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες έχουν εκδοθεί τα απαραίτητα Π.Δ. και αν όχι πότε θα υλοποιηθεί η ρητή πρόβλεψη του νόμου;
  1. Στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του Π.Σ. σκοπεύετε να ιδρύσετε Εσωτερική Υπηρεσία Προστασίας Πρόληψης (ΕΣ.Υ.Π.Π.)  ή να εξελίξετε τη Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας του Π.Σ. σε ΕΣ.Υ.Π.Π. σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ 9 και 10 του άρθρου 9 του ν. 3850/10;
  1. Έχουν συσταθεί οι Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Ε.Υ.Α.Ε.),  σύμφωνα με τα οριζόμενα των άρθρων 4  έως 7 του ν. 3850/10;

 

Ο ερωτών βουλευτής

Σταθάς Γιάννης