Πώληση σιτηρών από την ΕΑΣ Λιβαδειάς

Κοινοποίηση στα Social Media

Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λιβαδειάς προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό και προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τις προσφορές τους για τη συμμετοχή τους σε αυτόν. Αντικείμενο του διαγωνισμού που προκηρύσσεται είναι η πώληση 1.800.000 έως 2.060.000 κιλών σίτου εσοδείας του έτους 2013. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν Έλληνες και αλλοδαποί υποψήφιοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί ή/και κοινοπραξίες ή ενώσεις φυσικών και νομικών προσώπων. Οι προσφορές θα υποβληθούν μέσα σε σφραγισμένους φακέλους. Προσφορές είναι δυνατόν επίσης να αποσταλούν και με συστημένη επιστολή. Απαραίτητο περιεχόμενο των εγγράφων που θα περιλαμβάνουν οι φάκελοι είναι πέραν της τιμής της προσφοράς και της λεπτομερούς περιγραφής του τρόπου πληρωμής, το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερομένου ή, εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο η πλήρης επωνυμία του καθώς και ο νόμιμος εκπρόσωπός του καθώς και όλα τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας. Η σύνταξη των εγγράφων πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από την καταβολή εγγύησης συμμετοχής στο διαγωνισμό, η οποία θα αντιστοιχεί στο (0,5)% επί της αξίας της προσφοράς των ενδιαφερομένων. Προσφορές που θα κατατεθούν χωρίς εγγύηση ή που αυτή δε θα είναι σύμφωνη με τα ανωτέρω θα απορρίπτονται ως τυπικά απαράδεκτες.

Οι εγγυήσεις συμμετοχής επιστρέφονται σε εκείνους τους ενδιαφερόμενους στους οποίους δεν έγινε η κατακύρωση του διαγωνισμού μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της ανακοίνωσης της κατακύρωσης. Η υποβολή των προσφορών των ενδιαφερομένων δέον να γίνει έως και την 23.07.2013 και ώρα 3 μ.μ. στα γραφεία της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Λιβαδειάς ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς στην παραπάνω διεύθυνση.

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ως άνω ημερομηνία δε θα ληφθούν υπόψη. Επίσης, προσφορές, οι οποίες θα αποσταλούν ταχυδρομικώς και θα περιέλθουν στην Ένωση μετά την ως άνω ημερομηνία δε λαμβάνονται υπόψη, ακόμη κι αν έχουν εγκαίρως ταχυδρομηθεί. Λόγω κωλύμματος του νομικού συμβούλου της Ε.Α.Σ. Λιβαδειάς, η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών αναβάλλεται και θα λάβει χώρα στα γραφεία της Ένωσης την 23-07-2013 και ώρα 06.00 μ.μ. από το Δ.Σ. και την Αρμόδια Επιτροπή Συγκέντρωσης Σιτηρών με την παρουσία των ίδιων ή των εκπροσώπων των προσφερόντων, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα, κατόπιν του ανοίγματος των κατατεθειμένων προσφορών να επανέλθουν με νέα προφορική προσφορά επί τόπου.

Μετά την αποσφράγιση των φακέλων θα ακολουθήσει ανακοίνωση των κυρίων στοιχείων των προσφορών καθώς και σύνταξη και υπογραφή σχετικού πρακτικού παραλαβής τους.

Σε περίπτωση που οιοσδήποτε ενδιαφερόμενος το επιθυμεί, δύναται να λάβει δείγμα για ποιοτικό έλεγχο του προϊόντος, πριν την από μέρους του κατάθεση προσφοράς.

Μετά την κατακύρωση, η οποία θα γίνει με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά, ο πλειοδότης υποχρεούται να προβεί, πρώτος αυτός, στην καταβολή του ποσού, που αντιστοιχεί στην υποβληθείσα προσφορά του και κατόπιν θα δύναται να προχωρήσει στην παραλαβή και φόρτωση του σίτου.

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να θεωρήσει ασύμφορο το διαγωνισμό και να τον κηρύξει άγονο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πληροφορίες και διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν στα γραφεία της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Λιβαδειάς, που εδρεύει στη Λιβαδειά, οδός Θεσσαλονίκης αριθμ. 35-39 καθώς και στο τηλέφωνο 2261022576, 2261029898. 

Για την Ε.Α.Σ. Λιβαδειάς

Ο Πρόεδρος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ