Την Τετάρτη το Δ.Σ. Λιβαδειάς

Κοινοποίηση στα Social Media

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λιβαδειάς στις 10 Ιουλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 5.00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο, Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1».

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1.Ενημέρωση για την πορεία του έργου του βιολογικού καθαρισμού στη Δ.Κ. Αγ.Γεωργίου.

2.Έγκριση του Δ.Σ. για την υπογραφή του Συμφώνου των Δημάρχων.

3.Έγκριση επανάληψης πλειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση του δημοτικού ακινήτου «Οικοπέδο στη συμβολή των οδών Δ.Γιάννα Περγαντά (πρώην Θεσσαλονίκης), Σοφοκλέους, Υψηλάντη και Δ. Παπασπύρου, με σκοπό τη λειτουργία υπαίθριου χώρου στάθμευσης.

4.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 134/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που αφορά: «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης».

5.Έγκριση διενέργειας προμήθειας πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας και αρίθμησης και πληροφοριακών πινακίδων και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και ιστών και κατόπτρων ρύθμισης κυκλοφορίας.

6. Απευθείας αγορά οικοπέδου ιδιοκτησίας με αριθμ. 42 επί της δημ. Οδού Ρούμελης.

7.Απευθείας αγορά οικοπέδου ιδιοκτησίας με αριθμ. 46 επί της δημ. Οδού Ρούμελης.

8.Απευθείας αγορά οικοπέδου ιδιοκτησίας με αριθμ. 48 επί της δημ. Οδού Ρούμελης.

9.Απευθείας αγορά οικοπέδου ιδιοκτησίας με αριθμ. 48Α επί της δημ. Οδού Ρούμελης.

10.Απευθείας αγορά οικοπέδου ιδιοκτησίας με αριθμ. 49 επί της δημ. Οδού Ρούμελης.

11.Επικαιροποίηση της Τεχνικής Μελέτης του έργου με τίτλο: «Βελτίωση και Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Τ.Κ. Ανθοχωρίου» Δήμου Λεβαδέων.

12.Επικαιροποίηση της Τεχνικής Μελέτης του έργου με τίτλο: «Βελτίωση και Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Τ.Κ. Αγ. Άννας» Δήμου Λεβαδέων.

13.Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή Οδού Ρούμελης (από την οδό Χαιρώνειας έως την οδό Αγίου Αθανασίου».

14.Έγκριση παράτασης χρόνου ολοκλήρωσης της Σύμβασης του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στις θέσεις Τουρμπάκι Δ.Κ. Κυριακίου και Δ.Δ. Παρορίου».

15.Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Φρεατίων Ομβρίων Υδάτων σε διάφορα σημεία εντός κοινότητας».

16.Λήψη απόφασης περί του τρόπου Δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή Υποδομών Δημοτικού Φωτισμού – (Πλήν Τ.Κ. Ενότητας Κυριακίου).

17.Λήψη απόφασης περί του τρόπου Δημοπράτησης του έργου: «Προστασία υφιστάμενου αγωγού καυσίμων».

18.Λήψη απόφασης του Δ.Σ. περί ορισμού του Δημάρχου Λεβαδέων ως νόμιμου εκπροσώπου και εξουσιοδότησης του για την υποβολή αίτησης – προσφοράς και υπογραφής σύμβασης για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

19.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 26/2013 απόφασης του ΑΠΟΔΗΛ που αφορά: «Α πολογισμό Οικονομικού Έτους 2011».

20.Ορισμός εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ.

21.Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 186 § 5 του Ν.3463/06 για τη μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση των 4ου και 11ου Νηπιαγωγείου Λιβαδειάς και μίσθωσης αιθουσών

22.Εξέταση αιτήματος κας Πειρουνάκη Μαρίας.

23.Έγκριση της 27/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Τροποποίηση Κυκλοφοριακής Μελέτης σε τμήμα της οδού Αισχύλου».