Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή στη Λιβαδειά

Κοινοποίηση στα Social Media

Με την παρούσα σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την 10η  Ιουνίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00  στο Δημοτικό Κατάστημα.

 Τα θέματα  της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

 1. ΄Εγκριση Απολογισμού Δήμου Λεβαδέων έτους 2012.
 2. Έλεγχος των προβλεπόμενων από το άρθρο 4.2 της διακήρυξης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΡΙΧΙΝΟΥ   ΓΕΦΥΡΙΟΥ»,  δικαιολογητικών για τη σύναψη σύμβασης, για την εκτέλεση του προαναφερόμενου έργου, τα οποία προσκόμισε ο κος ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, προσωρινός ανάδοχος για την κατασκευή του ανωτέρου έργου  ύστερα από το υπ ΄ αριθμό 12524/ 21.05.2013 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας.
 3. ΄Εγκριση Πρακτικών Δημοπρασίας του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
 4. Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 38.264,93 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) για το έργο : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΠΑ.Λ – ΕΠΑ.Σ – Σ.Ε.Κ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».
 5. Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 26.772,14 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για το έργο : «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ».
 6. Κατακύρωση δημοπρασίας για την «προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Βοιωτίας» του υποέργου Προμήθεια Ερπυστριοφόρου Εκσκαφέας.
 7. ΄Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για την προμήθεια καυσίμων.
 8. ΄Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την συντήρηση ηλεκτροφωτισμού Λιβαδειάς και τοπικών διαμερισμάτων για το έτος 2013.
 9. ΄Εγκριση προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την εκμίσθωση ακινήτου για την στέγαση του 11ου Νηπιαγωγείου Λιβαδειάς.
 10. ΄Εγκριση προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την εκμίσθωση ακινήτου για την στέγαση του 4ου Νηπιαγωγείου Λιβαδειάς.
 11. ΄Εγκριση προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την εκμίσθωση ακινήτου στέγαση αιθουσών του 2ου Δημοτικού Σχολείου  Λιβαδειάς.
 12. ΄Εγκριση προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η. ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ.
 13. Διάθεση εγγεγραμμένων πιστώσεων για την πληρωμή Προνοιακών Επιδομάτων Νομού Βοιωτίας (Β΄δίμηνο 2013)».
 14. Διάθεση πίστωσης συνολικού ύψους 312.038,49 ευρώ που αφορούν υποχρεώσεις του Δήμου Λεβαδέων παρελθόντων ετών.
 15. ΄Εγκριση διάθεσης πιστώσεων για παροχές σε είδος – είδη ατομικής προστασίας εργαζομένων (ένδυση κλπ) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.
 16. ΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης 1.435,00 ευρώ για επιδόσεις με δικαστικό επιμελητή του Δήμου Λεβαδέων.
 17. ΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 460,00 ευρώ για αμοιβές και προμήθειες τραπεζών.
 18. ΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 1.845,00 ευρώ για «Συνδρομή σε νομικές βάσεις δεδομένων (Δήμος ΝΕΤ)».
 19.  Aπόδοση λογαριασμού.
 20. ΄Εγκριση διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 37,00 ευρώ για Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (για προεισπράξεις αμοιβής υποθηκοφύλακα για μεταγραφές).
 21. ΄Εγκριση διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 614,00 ευρώ , δαπάνης για τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων ΚΤΕΟ.
 22. ΄Εγκριση διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 30,75 ευρώ , δαπάνης για τον έλεγχο ηλεκτρονικού ταχογράφου οχήματος Δήμου ΚΗΥ 6172.
 23. Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 300.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για το έργο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΑΠΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΡΚΥΝΑ ΕΩΣ ΟΔΟ ΦΙΛΩΝΟΣ».
 24. Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.