Ελικώνας – Παρνασσός Αναπτυξιακή Α.Ε. – ΟΤΑ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ –Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α. 2014 – 2020) για Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας η Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) «Ελικώνας – Παρνασσός Αναπτυξιακή Α.Ε. – ΟΤΑ» καλεί τους ενδιαφερόμενους, δυνητικούς δικαιούχους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ένταξη στο πρόγραμμα.

Η περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος όπως σημειώνει η πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) CLLD, Γιώτα Πούλου αποτελείται από ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας (εξαιρούνται τα αστικά κέντρα Λιβαδειάς και Θήβας – εντός
σχεδίου περιοχές).
Δυνητικοί Δικαιούχοι δύναται να είναι υφιστάμενες, είτε υπό ίδρυση επιχειρήσεις.
Πιο συγκεκριμένα οι υποδράσεις είναι οι εξής:
• Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.
• Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.
• Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.
• Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.
• Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.
• Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.
• Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.
• Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.
• Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα των τροφίμων και της δασοπονίας
• Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό
• Διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων σε δραστηριότητες που αφορούν την εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον και τη διατροφή
• Οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία, την ανάπτυξη και την προώθηση βραχέων αλυσίδων και τοπικών αγορών.
Πληροφορίες για τις δράσεις – υποδράσεις, τους δικαιούχους, τις επιλέξιμες δαπάνες, τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής – επιχορήγησης, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής των προτεινόμενων πράξεων, τα υποδείγματα φακέλων υποψηφιότητας και τα σχετικά δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση στήριξης, περιγράφονται στην αναλυτική 1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα καθώς και στα παραρτήματα αυτής όπως έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ
http://www.elikonas.gr/index.php
H αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ (https://www.ependyseis.gr)
συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική
υποβολή.
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης : 20-03-2019 και ώρα 13:00
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης : 20-06-2019 και ώρα 15:00
Επιπλέον, η υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης και όλα τα δικαιολογητικά/έγγραφα υποβάλλονται
στην Ο.Τ.Δ. ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. – ΟΤΑ, στη διεύθυνση : Έρκυνας 9 (1ος Όροφος), Λιβαδειά Βοιωτίας, Τ.Κ. : 32131, εντός 10 ημερολογιακών ημερών και ως τις 14:00 από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των
αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις υπεύθυνοι είναι η κυρία Κοντελέ Βαρβάρα και η κυρία
Καρβούνη Παρασκευή τηλέφωνο 2261080661, e-mail: elikona1@otenet.gr.