Για δύο νέα προγράμματα ΕΣΠΑ που ανακοινώθηκαν πρόσφατα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ενημερώνει το Επιμελητήριο Βοιωτίας

Για τα δύο νέα προγράμματα ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», και την «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» ενημερώνει το Επιμελητήριο Βοιωτίας και ο Πρόεδρός του Παναγιώτης Αγνιάδης.

Σε ότι αφορά στην «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», υποβάλλονται επενδυτικά σχέδια από 20.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ και επιδοτούνται από 50% – 65%. Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων.
Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά.
Επιλέξιμες δαπάνες: Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός, Εργαστηριακός Εξοπλισμός για Ποιοτικό Έλεγχο, Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης – Προστασία του Περιβάλλοντος, Λοιπός Εξοπλισμός, Εξοπλισμός ΤΠΕ & Εξειδικευμένο Λογισμικό, Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών, Συσκευασία – Ετικέτα – Branding, Ψηφιακή Προβολή, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες, Υπηρεσίες και Τεχνικές Μελέτες Μηχανικού, Μεταφορικά Μέσα, Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων (νέο προσωπικό)
Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας: Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων, Ενέργεια, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία, Υλικά – Κατασκευές.
Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής: να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας, να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το Παραρτήμα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)», να έχουν το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης δύο τουλάχιστον μονάδες εξαρτημένης εργασίας (ΕΜΕ).
Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ξεκινάει την 6 Φεβρουαρίου 2019.
Η διαδικασία της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων είναι άμεση και οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας.
Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.

Σε ότι αφορά την «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση», η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, στην παροχή υπηρεσιών εστίασης, την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης και στην κοινωνική μέριμνα
Επενδυτικά Σχέδια από 10.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ, επιδότηση 50%.
Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής: να έχουν την ιδιότητα των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας, να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)», ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ΄ όλη τη διάρκεια των τριών αυτών διαχειριστικών χρήσεων.
Επίσης, να έχουν το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, κατ΄ελάχιστον: 1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου, 2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και 5 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας.
Επιδοτούμενες Δαπάνες: Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος έως 100% του επενδυτικού σχεδίου. Μηχανήματα-Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού. Μεταφορικά μέσα μέχρι 25.000 ευρώ και έως 30% του επενδυτικού σχεδίου για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης και έως 100% για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας. Ψηφιακή Προβολή. Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό). Δαπάνες Μελετών/Κατάρτισης/Παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου.
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης. Ο Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων είναι 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
Περίοδος Υποβολής Έναρξη Υποβολών 6 Φεβρουαρίου 2019, λήξη υποβολών 19 Απριλίου 2019

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.espa.gr) όπου
περιγράφονται αναλυτικότερα οι σχετικές Δημόσιες Προσκλήσεις.