Ίδρυση ξεχωριστού φορέα διαχείρισης για τις λίμνες Υλίκη και Παραλίμνη, τον Βοιωτικό Κηφισό και την καταβόθρα Αλιάρτου

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Θηβαίων με απόφασή του τάχθηκε υπέρ της ίδρυσης ξεχωριστού Φορέα Διαχείρισης για τις λίμνες Υλίκη και Παραλίμνη, το Βοιωτικό Κηφισό και την Καταβόθρα Αλιάρτου, με έδρα τη Θήβα Βοιωτίας.

Με το Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Α/20-2-2018) περί Φορέων Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ψηφίστηκε η δημιουργία φορέα που αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών Ευβοίας» με προσωρινή έδρα του Φορέα την πόλη της Χαλκίδας. Στον φορέα αυτόν, πέραν από τις περιοχές που ανήκουν διοικητικά στην ΠΕ Ευβοίας, περιλαμβάνονται και οι λίμνες Υλίκη και Παραλίμνη και το σύστημα Βοιωτικού Κηφισού- Καταβόθρα Αλιάρτου, που ανήκουν στα διοικητικά όρια της Π.Ε. Βοιωτίας, ειδικότερα δε, οι προαναφερόμενες λίμνες είναι εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Θηβαίων.
Μετά από αυτό, το θέμα πήγε προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο καθώς προβάλλεται ανάγκη σύστασης ξεχωριστού φορέα διαχείρισης για τις περιοχές που ευρίσκονται στην Π.Ε. Βοιωτίας.
Οι λόγοι για τους οποίους το δημοτικό συμβούλιο τάχθηκε υπέρ της ίδρυσης ξεχωριστού φορέα ως επιβεβλημένη ανάγκη, είναι οι ακόλουθοι:
Οι λίμνες Υλίκη και Παραλίμνη μαζί με το Βοιωτικό Κηφισό και την Καταβόθρα Αλιάρτου, αποτελούν ένα ιδιαιτέρως σημαντικό ενδιαίτημα τόσο για την προστασία της βιοποικιλότητας, όσο και για την διατήρηση του υδάτινου πόρου.
Στις περιοχές αυτές καταφεύγουν μεγάλοι πληθυσμοί πτηνών και θηλαστικών, στις δε λίμνες ενδημούν δυο είδη ιχθύων (καλαμίθρα και χεροκούβα) που συναντώνται μόνο σ’ αυτές και πουθενά αλλού στον κόσμο. Οι λεκάνες απορροής του ενδιαιτήματος αυτού, εκτίνονται από την περιοχή νότια του Σπερχειού μέχρι τις βόρειες παρυφές του Ασωπού.
Επιπλέον οι λίμνες αποτελούν αναπληρωματικούς ταμιευτήρες της Αττικής, διαχειριζόμενους από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε., η οποία, λόγω της προστασίας του ταμιευτήρα έχει επιφέρει δεσμεύσεις και περιορισμούς δυσανάλογους του σκοπού της, ενώ η περιοχή της Θήβας, δεν λαμβάνει ούτε κατ’ ελάχιστον ως ανταπόδοση παροχή ύδατος, για άρδευση καταβάλλοντας τεράστια ποσά προς την ΕΥΔΑΠ.
Η τεράστια σημασία του περιβαλλοντικού ενδιαιτήματος του συστήματος του Βοιωτικού Κηφισού, των λιμνών Υλίκης και παραλίμνης και της Καταβόθρας Αλιάρτου, δεν λήφθηκε αρκούντως υπόψη κατά την ψήφιση του Ν.4519/2018, ο οποίος περιλαμβάνει το ιδιαίτερο και εξόχως αυτό οικοσύστημα στο Φορέα Διαχείρισης Ευβοίας.
Υπάρχει ως εκ τούτου, επιβεβλημένη ανάγκη να συσταθεί ιδιαίτερος Φορέας Διαχείρισης για την προστατευόμενη περιοχή NATURA που θα περιλαμβάνει το σύστημα Βοιωτικού Κηφισού τις λίμνες Υλίκη και Παραλίμνη και την Καταβόθρα Αλιάρτου, λόγω της ιδιαιτερότητας της περιοχής αυτής αλλά και της ιδιοσυστασίας της (υδάτινος πόρος και οικοσύστημα υψίστης σημασίας), προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί του Νόμου αλλά και των Ευρωπαϊκών οδηγιών, παράλληλα δε, να εγκαθιδρυθεί ένα θεσμικό πλαίσιο αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής.
Την απόφαση του Δήμου που στηρίζουν οι Δήμοι Αλιάρτου-Θεσπιέων και Ορχομενού απέστειλε ο Δήμαρχος Θηβαίων στον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος κ. Φάμελλο Σωκράτη, για την αποδοχή του αιτήματος, ζητώντας και συνάντηση μαζί του προκειμένου να συζητηθεί το εν λόγω θέμα.