Ανακοίνωση του Δήμου Θηβαίων για χρήση αιγιαλού και παραλίας

Σας γνωρίζουμε ότι όσοι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος επιθυμούν να τους παραχωρηθεί με μίσθωση δικαίωμα απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας έμπροσθεν της επιχείρησής τους, θα πρέπει να υποβάλουν έως την 31-3-2018 σχετική αίτηση στο Τμήμα Εσόδων  και Περιουσίας του Δήμου (οδός Κύπρου αρ. 3 , Θήβα, τηλ. 2262350623,624) προκειμένου να ελεγχθεί από τις συναρμόδιες υπηρεσίες εάν υφίστανται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την εν λόγω παραχώρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της με αρ.   ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1636/Β’/12-05-2017) των Υπουργών Εσωτερικών – Οικονομικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Στην αίτηση αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία του αιτούντος, η διάρκεια της μίσθωσης που  επιθυμεί και η θέση , η ιδιότητα και το εμβαδόν του αιτούμενου προς παραχώρηση χώρου.

Με την αίτηση συνυποβάλλονται:

1) Φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης

2) Ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης

3) Αποτύπωση του αιτούμενου χώρου σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του Ν.4281/14, ή σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «ΟΡΕΝ» της ΕΚΧΑ ΑΕ., ή σε απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας όπου αυτός υφίσταται

4) Δημοτική Ενημερότητα

5) Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι στον αιτούμενο προς παραχώρηση χώρο δεν υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή

 

Μετά την παρέλευση της 31-3-2018 οι εκκρεμείς αιτήσεις διαβιβάζονται στο  αρμόδιο  Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Π.Ε. Βοιωτίας.