Ψήφισμα των Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών και Λεβαδείας

Εµεί̋ οι κληρικοί τη̋ Ιερά̋ Μητροπόλεω̋ Θηβών και Λεβαδεία̋ που
συγκεντρωθήκαµε σήµερα, ηµέρα Τρίτη 31η Οκτωβρίου του 2017 υπό την
αιγίδα του Σεβασµιωτάτου Ποιµενάρχου µα̋ κ. Γεωργίου στο Κέντρο
Επιµορφώσεω̋ και Επικοινωνία̋ (Συνεδριακό Κέντρο) τη̋ Μητροπόλεώ̋ µα̋
στην Ευαγγελίστρια Αλιάρτου για την προγραµµατισµένη ετήσια Γενική
Ιερατική Σύναξή µα̋, που έχει σκοπό τον προβληµατισµό πάνω σε επίκαιρα
ποιµαντικά, πνευµατικά και κοινωνικά ζητήµατα, τον καλύτερο συντονισµό
τη̋ διακονία̋ µα̋, την καθοδήγησή µα̋ από τον Επίσκοπο, την µεταξύ µα̋
επικοινωνία και τη λήψη συλλογικών αποφάσεων.
Εκφράζουµε την ανησυχία και αγωνία µα̋ για τη δυσµενή κατάσταση
που επικρατεί εδώ και µια δεκαετία περίπου στην πατρίδα µα̋ σε πολλού̋
τοµεί̋ τη̋ δηµόσια̋ ζωή̋.
∆ιαβλέπουµε ότι η πνευµατική ατµόσφαιρα τη̋ εκκοσµίκευση̋
γενικεύεται και βαθαίνει καθηµερινά και καταγγέλλουµε την επιχειρούµενη
συστηµατική προσπάθεια να εξοβελισθεί από τη δηµόσια ζωή κάθε έννοια
ιερού και οσίου, να περιθωριοποιηθεί η ελληνορθόδοξη παράδοση και να
αποδυναµωθεί ο θεσµό̋ τη̋ Εκκλησία̋, στο όνοµα µάλιστα τη̋
πολυπολιτισµικότητα̋ και δήθεν τη̋ ισότητα̋ των θρησκειών.
Χαρακτηριστικό σύµπτωµα αυτή̋ τη̋ περιρρέουσα̋ πνευµατική̋
ατµόσφαιρα̋ είναι το όλο ζήτηµα που έχει τεθεί για το περιεχόµενο και το
χαρακτήρα του µαθήµατο̋ των θρησκευτικών σε όλε̋ τι̋ βαθµίδε̋ τη̋ κρατική̋
εκπαίδευση̋.
Καταγγέλλουµε ω̋ επιζήµια̋ για το µέλλον τη̋ πατρίδα̋ µα̋ την
επιχειρούµενη αλλοίωση και υποβάθµιση του παραδοσιακού µαθήµατο̋ των
θρησκευτικών σε δήθεν πλουραλιστικό µάθηµα θρησκειολογικού χαρακτήρα.
Φοβούµαστε ότι η ηλικιακή ανωριµότητα και η γνωστική ικανότητα
νεαρών παιδιών δεν επαρκεί για τα δεδοµένα ενό̋ τέτοιου ασαφού̋
χαρακτήρα και θολού περιεχοµένου µαθήµατο̋.
Η αντικατάσταση των βιβλίων µε την παραδοσιακή µορφή από του̋
λεγόµενου̋ «θεµατικού̋ φακέλου̋» επιτείνει τη σύγχυση. Σαν υπεύθυνοι
ποιµένε̋ γινόµαστε αποδέκτε̋ τη̋ ανησυχία̋ και του προβληµατισµού πολλών
γονέων και κηδεµόνων µαθητών, οι οποίοι επιθυµούν να παραµείνουν τα
θρησκευτικά στην Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, µάθηµα που
καλλιεργεί και ενισχύει την Ορθόδοξη Χριστιανική συνείδηση.
Σ’ αυτό το πλαίσιο πολλοί γονεί̋ επέστρεψαν ω̋ απαράδεκτου̋ του̋
αντιπαιδαγωγικού̋ αυτού̋ φακέλου̋ που ίσω̋ εξυπηρετούν σκοπιµότητε̋.
∆ηλώνουµε την υποστήριξη και αλληλεγγύη µα̋ στου̋ γονεί̋ αυτού̋, οι
οποίοι άλλωστε αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού
και επιθυµούν να διαπαιδαγωγούνται τα παιδιά του̋ µε βάση τι̋ αρχέ̋ και
αξίε̋ τη̋ Ορθοδοξία̋ µα̋, που αποτελούν τα ασφαλή θεµέλια ελευθέρων
πολιτών και ολοκληρωµένων πνευµατικών προσωπικοτήτων.
Συµπαραστεκόµαστε επίση̋ ανεπιφύλακτα σε όλου̋ του̋
εκπαιδευτικού̋ λειτουργού̋, οι οποίοι µε ψυχή και επίγνωση αγωνίζονται στα
σχολεία για τη σωστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών µα̋ σύµφωνα µε τι̋
επιταγέ̋ τη̋ παιδαγωγική̋ επιστήµη̋, αλλά και του Ελληνικού Συντάγµατο̋
που ορίζει (άρθρο 16 παράγραφο̋ ζ) ότι το κράτο̋ αποσκοπεί µε την
παρεχόµενη αγωγή στην ανάπτυξη όχι µόνο τη̋ εθνική̋ αλλά και τη̋
θρησκευτική̋ (δηλ. Ορθοδόξου) συνειδήσεω̋.
Η δίκαιη απαίτησή µα̋ από την πολιτεία να ανταποκριθεί σωστά στι̋
υποχρεώσει̋ τη̋ για τη θρησκευτική αγωγή στα πλαίσια τη̋ σχολική̋
εκπαίδευση̋, διόλου δεν µα̋ απαλλάσσει από το δικό µα̋ αυτονόητο χρέο̋ για
την ορθόδοξη κατήχηση των νέων και γενικά τον επανευαγγελισµό του λαού
µα̋ στι̋ αλήθειε̋ τη̋ πίστεω̋.
Εκφράζουµε απερίφραστα την αντίθεσή µα̋ στον ανήκουστο νόµο για
την αλλαγή φύλου µε βάση τη βούληση του ατόµου και ανεξάρτητα από τα
ανατοµικά του χαρακτηριστικά και οποιαδήποτε χρωµατοσωµικά δεδοµένα,
σαν να αποτελούσε η ταυτότητα φύλου απλά ζήτηµα ατοµικού
αυτοπροσδιορισµού που επικυρώνεται µε δικαστική απόφαση.
Ο απαράδεκτο̋ για κάθε Ορθόδοξο Χριστιανό αλλά και λογικό
άνθρωπο αυτό̋ νόµο̋, το περιεχόµενο του οποίου συνιστά διαλεκτική σύνθεση
τραγικότητα̋ και γελοιότητα̋, αποτελεί βόµβα στα θεµέλια τη̋ κοινωνία̋ και
τη̋ οικογένεια̋, γιατί µε εγκληµατική επιπολαιότητα σε πείσµα κάθε
επιστηµονική̋ (ιατρική̋, βιολογική̋, ψυχολογική̋) δεοντολογία̋ παρέχει
θεσµική κάλυψη στη διαστροφή τη̋ εκ Θεού δεδοµένη̋ φυσιολογία̋ του
ανθρώπου, όπω̋ µε σαφήνεια καταγράφεται στην Αγία Γραφή και στην
διαχρονική πατερική σοφία «ἄρσεν καί θῆλυ ἐποίησεν αὐτού̋» (Γεν. ε΄, ζ).
Έχουµε την υποψία και το φόβο ότι µε αυτόν τον τρόπο ανοίγει ο
δρόµο̋ για διευκόλυνση «γάµων» οµοφυλοφίλων ζευγαριών και το χειρότερο
για διευκόλυνση υιοθεσία̋ ανηλίκων τέκνων εκ µέρου̋ των ζευγαριών αυτών!
Αυτή η τραγελαφική πραγµατικότητα συνιστά υπονόµευση τη̋
παραδοσιακή̋ φυσιολογική̋ οικογένεια̋ και µέγιστο κίνδυνο για την ελληνική
κοινωνία και το µέλλον του έθνου̋ µα̋ και εντάσσεται σαφώ̋ µέσα στο
σχεδιασµό σκοτεινών διεθνών κέντρων για την αποδόµηση και απαξίωση
διαχρονικών αρχών πανανθρώπινη̋ σηµασία̋.
∆ιατηρούµε την µύχια ελπίδα ότι ο νόµο̋ αυτό̋, που είναι συγχρόνω̋
αντιχριστιανικό̋, αντεθνικό̋ και αντιεπιστηµονικό̋, µη δυνάµενο̋ να
εφαρµοσθεί, θα παραµείνει ουσιαστικά αδρανή̋ και θα καταργηθεί εκ των
πραγµάτων.
Σαν ποιµένε̋, υπεύθυνοι διάκονοι του Λόγου, θεωρούµε την
Ελληνορθόδοξη παιδεία και την οικογένεια ω̋ ύψιστε̋ αξίε̋ και θεµελιώδη
«ριζώµατα» του Γένου̋ µα̋.
∆ηλώνουµε την αµέριστη εµπιστοσύνη µα̋ στη νόµιµη και κανονική
πνευµατική µα̋ Αρχή, την Ιερά Σύνοδο τη̋ Ιεραρχία̋ τη̋ Εκκλησία̋ τη̋
Ελλάδο̋ υπό την προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και
πάση̋ Ελλάδο̋ κ.κ. Ιερωνύµου και προσευχόµαστε στον Αρχηγό τη̋ Πίστεώ̋
µα̋, τον Κύριο ηµών Ιησού Χριστό, δια πρεσβειών τη̋ Υπεραγία̋ Θεοτόκου
και πάντων των Αγίων να δίδει φωτισµό και δύναµη σε όλου̋, ώστε να
διαφυλάξουµε τα ιερά και τα όσια του ευσεβού̋ Γένου̋ µα̋.
Το ψήφισµα εγκρίθηκε κατά συντριπτική πλειοψηφία από του̋
συνέδρου̋ δι’ ανατάσεω̋ τη̋ χειρό̋.